Χρεώσεις Κυμαινόμενων Τιμολογίων Αυγούστου

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 του Νόμου 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος της ως άνω διάταξης δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α΄ 185).

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την εικοστή ημέρα (20η) ημέρα του προηγουμένου μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της ανωτέρω παραγράφου.

Συνεπεία της ανωτέρω έννομης υποχρέωσής μας, η Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και η πάγια χρέωση για την κατανάλωση μηνός Αυγούστου 2022, διαμορφώνονται ως εξής:

Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,6700 €/kWh

Πάγια Χρέωση: 4,50€/30 ημερολογιακές ημέρες

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση που αποδίδεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

Σημειωτέον ότι η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της παρούσας μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας  γίνεται αζημίως για τους Πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης.

Contact us