Πρότυπο Λογαριασμού

1. Είδος λογαριασμού:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: λογαριασμός που περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης
όλης της περιόδου κατανάλωσης που καταμετρήθηκε (4μήνου ή μηνός),
μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο
ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, για ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ.
ΕΝΑΝΤΙ: λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία
του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου
προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους.

2. Τηλέφωνα επικοινωνίας Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), Είδος χορηγούμενου τιμολογίου
(π.χ. Γ1-Οικιακό χωρίς Χρονοχρέωση,
Γ1Ν-Οικιακό με Χρονοχρέωση, Γ21-Γενικό Ενεργειακό/Εμπορικό κλπ) σύμφωνα με το συμβόλαιο
που έχετε υπογράψει καθώς και
το ποσό της προκαταβολής που έχετε καταβάλει κατά την
υπογραφή του συμβολαίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Αναφέρονται, επίσης, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του πελάτη.

3. Ονοματεπώνυμο συμβαλλόμενου πελάτη και
διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται οι λογαριασμοί.

4. Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής: Είναι απαραίτητος για την εξόφληση του
λογαριασμού μέσω των τραπεζικών ΑΤΜ, phone-banking και e-banking.

5. Λήξη προθεσμίας πληρωμής του παρόντος λογαριασμού.

6. Ο αριθμός παροχής ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο.

7. Διεύθυνση του ακινήτου που ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη παροχή.

8. Αύξων αριθμός (α/α) λογαριασμού. Αποτελεί στοιχεία φορολογικού παραστατικού.

9. Ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού.

10. Περίοδος κατανάλωσης για την οποία χρεώνεστε στον παρόντα λογαριασμό.

11. Ο ακριβής αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης.

12. Συνολική κατανάλωση σε (kWh).
13. Ημερομηνία επόμενης καταμέτρησης από το Δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ).

14. Ειδοποιήσεις και πληροφορίες εξόφλησης μέσω πάγιας εντολής.

15. Στο πεδίο αυτό γίνεται ο υπολογισμός της χρέωσης του ηλεκτρικού
ρεύματος βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, περιλαμβάνει δηλαδή το κόστος και τις λοιπές
δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. Η μοναδική χρέωση που μεταβάλλεται
ανάλογα με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε επιλέξει.


16. Ανάλυση των χρεώσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες
που κάνουν χρήση του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει
(ρυθμιζόμενες χρεώσεις τιμολογίου). Οι χρεώσεις αυτές αφορούν:
α) στη χρήση του Δικτύου Μεταφοράς & Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και
γ) στο ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ),
που προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας.
Η ανάλυση αυτών των χρεώσεων εμφανίζεται μόνο στους Εκκαθαριστικούς
λογαριασμούς και όχι στους Έναντι

17. Το άθροισμα των χρεώσεων ενέργειας και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.
Η τελική αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει ο καταναλωτής
συμπεριλαμβανομένου των χρεοπιστώσεων που αποδίδονται στο κράτος:
α) «ΕΦΚ (Ν.3336/05)»: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συν
εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος.
Τον ΕΦΚ χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως του Προμηθευτή
Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.
Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης
β) «ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92)»: Ειδικό Τέλος 5‰,
το οποίο συν εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος.
Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του
καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
γ) Λοιπές χρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται
στην εγκατάσταση του μετρητή.

18. Στον υπόψη πίνακα εμφανίζονται:
α) οι ενδείξεις του/των μετρητών και το σύνολο της κατανάλωσης.
β) Συντελεστής Μετασχηματισμού.
γ) Συντελεστής ισχύος (συνφ).

19. Η Συμφωνημένη Ισχύς της παροχής (σύμφωνα με τις απαιτήσεις
ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης) και χρεωστέα ζήτηση (KW).

20. Χρεώσεις υπέρ τρίτων (ΔΗΜΟΣ) και τρόπος υπολογισμού τους.
Τα υπέρ Δήμου ποσά υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.
21. Χρεώσεις υπέρ τρίτων (ΕΡΤ) και τρόπος υπολογισμού τους.
22. Χρήσιμες πληροφορίες και τρόποι επικοινωνίας για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της Volterra.
23. Σημεία πληρωμής των λογαριασμών και οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής.

Είδος λογαριασμού:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: λογαριασμός που περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου κατανάλωσης που καταμετρήθηκε (4μήνου ή μηνός), μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, για ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ.  
ΕΝΑΝΤΙ: λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), Είδος χορηγούμενου τιμολογίου (π.χ. Γ1-Οικιακό χωρίς Χρονοχρέωση, Γ1Ν-Οικιακό με Χρονοχρέωση, Γ21-Γενικό Ενεργειακό/Εμπορικό κλπ) σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει καθώς και το ποσό της προκαταβολής που έχετε καταβάλει κατά την υπογραφή του συμβολαίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Αναφέρονται, επίσης, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του πελάτη.

 

Ονοματεπώνυμο συμβαλλόμενου πελάτη και διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται οι λογαριασμοί.

 

Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής: Είναι απαραίτητος για την εξόφληση του λογαριασμού μέσω των τραπεζικών ΑΤΜ, phone-banking και e-banking. 

 

Λήξη προθεσμίας πληρωμής του παρόντος λογαριασμού.

Ο αριθμός παροχής ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο.

Διεύθυνση του ακινήτου που ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη παροχή.

Αύξων αριθμός (α/α) λογαριασμού. Αποτελεί στοιχεία φορολογικού παραστατικού.

 

Ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού.

 

Περίοδος κατανάλωσης για την οποία χρεώνεστε στον παρόντα λογαριασμό.

 

Ο ακριβής αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης.

Συνολική κατανάλωση σε (kWh).

Ημερομηνία επόμενης καταμέτρησης από το Δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ).

 

Ειδοποιήσεις και πληροφορίες εξόφλησης μέσω πάγιας εντολής.

 

Στο πεδίο αυτό γίνεται ο υπολογισμός της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, περιλαμβάνει δηλαδή το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. Η μοναδική χρέωση που μεταβάλλεται ανάλογα με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε επιλέξει.

 

Ανάλυση των χρεώσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει (ρυθμιζόμενες χρεώσεις τιμολογίου). Οι χρεώσεις αυτές αφορούν:  
α) στη χρήση του Δικτύου Μεταφοράς & Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και  
γ) στο ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Η ανάλυση αυτών των χρεώσεων εμφανίζεται μόνο στους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και όχι στους Έναντι

 

Το άθροισμα των χρεώσεων ενέργειας και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Η τελική αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει ο καταναλωτής συμπεριλαμβανομένου των χρεοπιστώσεων που αποδίδονται στο κράτος:  
α) «ΕΦΚ (Ν.3336/05) »: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συν εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Τον ΕΦΚ χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης  
β) «ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92)»: Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συν εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. 
γ) Λοιπές χρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση του μετρητή.

 

Στον υπόψη πίνακα εμφανίζονται: 
α) οι ενδείξεις του/των μετρητών και το σύνολο της κατανάλωσης. 
β) Συντελεστής Μετασχηματισμού 
γ) Συντελεστής ισχύος (συνφ)
 

Η Συμφωνημένη Ισχύς της παροχής (σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης) και χρεωστέα ζήτηση (KW).

 

Χρεώσεις υπέρ τρίτων (ΔΗΜΟΣ) και τρόπος υπολογισμού τους. Τα υπέρ Δήμου ποσά υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.

 

Χρεώσεις υπέρ τρίτων (ΕΡΤ) και τρόπος υπολογισμού τους. 

Χρήσιμες πληροφορίες και τρόποι επικοινωνίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της Volterra.

Σημεία πληρωμής των λογαριασμών και οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής.

Contact us