Παράδειγμα Υπολογίσμου Ρήτρας Προσαρμογής

Έστω ότι έχουμε Οικιακό Πελάτη Γ1Ν με τα παρακάτω στοιχεία κατανάλωσης:

 

Διάστημα τιμολόγησης: 15/1/2021 – 10/4/2021
Κατανάλωση: 852KWh

 

Το συγκεκριμένο διάστημα η Μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (πρώην Ο.Τ.Σ.) ήταν 54,5€/MWh και βάσει σύμβασης οι σταθεροί συντελεστές για τον υπολογισμό της ρήτρας είναι a : 1,25 & b : 11,5 με την περιοχή προστασίας (το εύρος όπου δεν έχει επιβάρυνση ο πελάτης) να είναι 40 – 50.

Άρα βάσει των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ο παρακάτω υπολογισμός για την επιβάρυνση στον προαναφερθέντα λογαριασμό:

Υπολογισμός ρήτρας βάσει συντελεστών:

a * Μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς + b ⇒ 1,25*54,5 + 11,5 = 79,63 €/MWh

Διαφορά από το άνω άκρο:

79,63 – 50 = 29,63 €/MWh

Υπολογισμός επιβάρυνσης:

29,63 * 0,852  = 25,24 €

 

Άρα στον συγκεκριμένο εκκαθαριστικό λογαριασμό ο πελάτης θα έχει επιβάρυνση για την Ρήτρα Προσαρμογής 25,24€.
Contact us