Το οργανόγραμμα της Εταιρείας συντίθεται από δύο ευρύτερους Οργανωτικούς Τομείς: α) τον Τομέα Επιχειρηματικής και Παραγωγικής Δραστηριότητας και (β) τον Τομέα Κεντρικών Λειτουργιών και Υπηρεσιών. Βασική φιλοσοφία αυτής της δομής είναι η αποκέντρωση και ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων, η προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Εταιρείας σε κάθε επιμέρους Διεύθυνση και Τμήμα.

Οργαγόγραμμα Volterra

Οργαγόγραμμα Volterra

Contact us