Εταιρική διακυβέρνηση

Η Volterra καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ιδιαίτερα δυναμικό, το οποίο μεταλλάσσεται διαρκώς τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Στηριζόμενη σε διεθνή πρότυπα οργάνωσης και με γνώμονα τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς Ενέργειας, η Εταιρεία μας εφαρμόζει ένα πρότυπο Εταιρικής Διακυβέρνησης το οποίο χαράσσει μια σύγχρονη και βιώσιμη στρατηγική, προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε οργανωτικό Τομέα να φέρει τη δική του προστιθέμενη αξία στο σύστημα, ενώ, παράλληλα δίνει στους εργαζόμενους πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Ως εξαιρετικά δυναμική Εταιρεία, η Volterra διαμορφώνει και εξελίσσει συνεχώς μια ευέλικτη και αποτελεσματική δομή λειτουργίας, στοχεύοντας στην αδιάκοπη προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο, στην προσφορά κορυφαίων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των στελεχών και των συνεργατών της, συνιστά βασική προτεραιότητα για την Εταιρεία, καθώς είναι εκείνοι που διαμορφώνουν την αξία της αλλά και ορίζουν το μέλλον της. Για αυτόν το λόγο, η Volterra μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, ώστε όλοι να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις διαρκείς προκλήσεις που θέτει η αγορά Ενέργειας.