Ειδικό Πράσινο Τιμολόγιο - Για το Σπίτι

Μήνας ΚατανάλωσηςΠάγια Χρέωση Προμήθειας (€ / μήνα)Βασική Τιμή Προμήθειας ( €/ ΜWh )Έκπτωση ( € / MWh )Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση ( €/ ΜWh)Συντελεστής Προσαύξησης αΣυντελεστής β
( € / MWh )
Κάτω Όριο Ll ( €/ ΜWh )Άνω Όριο Lu ( €/ ΜWh )Μηχανισμός Διακύμανσης ( €/ ΜWh )Τελική Τιμή Προμήθειας
( € / MWh )
Ιανουάριος 20244,50145,0010135,001,250,0065,0095,009144
Φεβρουάριος 20244,50145,0010135,001,250,0065,0095,000135
Μάρτιος 20244,50145,0030115,001,250,0065,0095,000115
Απρίλιος 20244,50145,004699,001,250,0065,0095,00099
Μάιος 20244,50145,0030,65114,351,25-9,2465,0095,00-15,3599
Ιούνιος 20244,50145,0016129,001,2526,2165,0095,000129
ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Άρθρο 138Α του Νόμου 4951/2022)
1. Χρεώσεις Προμήθειας = Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) + Πάγια Χρέωση Προμήθειας + Έκπτωση (€/ΜWh)
Όπου
1.1. Η «Τελική Τιμή Προμήθειας» (€/ΜWh) ισούται με το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/ΜWh) και του Μηχανισμού Διακύμανσης και ανακοινώνεται μηνιαίως, έως την 1η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα κατανάλωσης, στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή.
1.2. Η «Βασική Τιμή Προμήθειας» (€/ΜWh) ορίζεται σε …… €/ΜWh και σε περίπτωση Έκπτωσης διαμορφώνεται σε …. €/ΜWh.
1.3.
1.3.1. O «Μηχανισμός Διακύμανσης» υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Όπου:
«Μ»: Ο μήνας κατανάλωσης.
«Μ-1»: Ο προηγούμενος μήνας του μήνα κατανάλωσης.
«α»: Ο Συντελεστής Προσαύξησης, ο οποίος ορίζεται σε ………
«ΤΕΑ M-1»: O μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Τ.Ε.Α.) του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market) και ειδικότερα στα Αποτελέσματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.
«ΤΕΑ M-2»: O μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Τ.Ε.Α.) του προ-προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market) και ειδικότερα στα Αποτελέσματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.
«β» [β=α*(ΤΕΑ Μ-1 – ΤΕΑ Μ-2)]: Ο συντελεστής β ορίζεται ως το γινόμενο του σταθερού Συντελεστή Προσαύξησης α επί τη διαφορά της ΤΕΑ Μ-1, μειωμένης κατά την ΤΕΑ Μ-2. Διευκρινίζεται ότι για τον πρώτο μήνα εφαρμογής, ήτοι τον Ιανουάριο 2024, ο συντελεστής β λαμβάνει μηδενική τιμή.
«Ll και Lu»: Τα όρια της περιοχής ασφαλείας, εντός της οποίας δεν ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης. Το κάτω όριο («Ll») ορίζεται σε ……..€/MWh και το άνω όριο («Lu») ορίζεται σε …….. €/MWh.

1.3.2. Ο Μηχανισμός Διακύμανσης ενεργοποιείται όταν η ΤΕΑ Μ-1 είναι μικρότερη του κάτω ορίου Ll ή μεγαλύτερη του άνω ορίου Lu.

Συνεπώς:

(α) Όταν η ΤΕΑ Μ-1 < Ll, ο Μηχανισμός Διακύμανσης ισούται με: α * ( ΤΕΑ Μ-1 – Ll ) + β

(β) Όταν η Ll <= ΤΕΑ Μ-1 <= Lu, ο Μηχανισμός Διακύμανσης ισούται με: 0

(γ) Όταν η ΤΕΑ Μ-1 > Lu, ο Μηχανισμός Διακύμανσης ισούται με: α* ( ΤΕΑ Μ-1 – Lu ) + β

1.4. Η «Έκπτωση» ορίζεται σε ……..€/ΜWh . Η Έκπτωση υπολογίζεται επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας.

1.5. Η «Πάγια Χρέωση Προμήθειας» ορίζεται σε ……..€ ανά ημερολογιακό μήνα (έκαστου ημερολογιακού μήνα υπολογιζόμενου ως τριάντα ( 30 ) ημέρες).

1.6. Διευκρινίζεται ότι στ ο παρόν Ειδικό Τιμολόγιο δεν επιβάλλεται Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης στον Πελάτη για την περίπτωση καταγγελία ς της Σύμβασης από τον Πελάτη πριν το πέρας του ελάχιστου χρόνου ισχύος της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10.3. της Σύμβασης ή λόγω επιλογής από τον Πελάτη άλλου τιμολογίου προμήθειας του Προμηθευτή

1.7 Η Χρέωση Προμήθειας δεν περιλαμβάνει χρεώσεις που εμπίπτουν στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και τις Λοιπές Χρεώσεις, όπως ενδεικτικά η Χρέωση Χρήσης Συστήματος, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου, η χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, οι λοιπές επιβαρύνσεις για τη χρήση του ΕΣΜΗΕ , η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ή οποιαδήποτε άλλη Ρυθμιζόμενη Χρέωση ή Λοιπή Χρέωση τυχόν επιβληθεί μελλοντικά

2. Λοιποί Όροι.

2.1. Το παρόν Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας πελατών Χαμηλής Τάσης, που θεσπίστηκε με το άρθρο 138Α του Νόμου 4951/2022 και εφαρμόζεται από τον Προμηθευτή για την τιμολόγηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από την 01/01/2024 έως την 31/12/2024 (ή για όσο τυχόν παραταθεί η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 138Α του Νόμου 4951/2022) των παροχών των Πελατών, που υπάγονται στο εν λόγω Ειδικό Τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138Α του Νόμου 4951/2022.

2.2. Η Βασική Τιμή Προμήθειας παραμένει σταθερή κατ’ ελάχιστον έως τις 30.06.2024. Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας και η Έκπτωση δύνανται να τροποποιούνται κάθε μήνα κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και ενημέρωσης του Πελάτη με τον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.

2.3. Οι συντελεστές α, Lu και Ll του Μηχανισμού Διακύμανσης, παραμένουν σταθεροί κατ’ ελάχιστον έως τις 30.03.2024 και, μετά το χρονικό αυτό διάστημα, δύνανται να τροποποιηθούν, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή ένα (1) μήνα πριν την εφαρμογή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης θα ενημερώνεται από τον Προμηθευτή με τον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που εκδίδεται μετά την ανωτέρω ανακοίνωση.

2.4. Διευκρινίζεται ότι οι Πελάτες που τιμολογούνται με το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 138Α του Νόμου 4951/2022) του Προμηθευτή, σε περίπτωση νομοθετικής κατάργησής του και εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, θα τιμολογούνται με το ισχύον τότε χωρίς όρια διακύμανσης κυμαινόμενο τιμολόγιο του Προμηθευτή, όπως αυτό θα ορίζεται στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή έντυπο υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.

Γίνε πελάτης άμεσα και εύκολα​

Κατεβάστε την αίτηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Θα ήθελα να συζητήσουμε για ειδικό Τιμολόγιο για το Σπίτι

  Παρακαλώ επισυνάψτε μας ένα παλαιότερο λογαριασμό ρεύματος(αρχείο έως 2MB (προαιρετικά).

  Ναι*

  Ναι

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  *Υποχρεωτικά πεδία