Συχνές Ερωτήσεις (Ηλεκτρικής Ενέργειας)

TOP 10

1Κατά τη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, θα υπάρξει διακοπή ρεύματος για κάποιο χρονικό διάστημα?

Όχι, δε θα υπάρξει καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η αλλαγή είναι καθαρά λογιστική.

2Υπάρχει κόστος επιβάρυνσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή ρεύματος?

Δεν υπάρχει κανένα κόστος κατά την αλλαγή προμηθευτή ρεύματος.

3Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου ρεύματος.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Online Δήλωση Βλάβης Ηλεκτροδότησης στο site του ΔΕΔΔΗΕ, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Online Δήλωση Βλάβης.

4Τι χρονική διάρκεια έχει η σύμβαση παροχής ρεύματος που υπογράφω με την Volterra?

Η σύμβαση που υπογράφετε εξαρτάται από το πρόγραμμα το οποίο έχετε επιλέξει και συμφωνήσει ώστε να καλύπτει τις ενεργειακές σας ανάγκες.

5Από ποιον επισκευάζεται τυχόν βλάβη που προκύψει κατά το διάστημα της συνεργασίας μας?

Η βλάβη επισκευάζεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

6Γιατί η έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό της κατανάλωσης ρεύματος και όχι στη συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος;

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες: 1. τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (ανταγωνιστικό σκέλος).
2. τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας.
3. τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), το ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και
4. οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Η VOLTERRA μπορεί να δώσει εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι σταθερές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται από την VOLTERRA σε Δημόσιους Φορείς (π.χ. ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

7Τι είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος?

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, φυσικά αναλόγως την κατηγορία τιμολογίου, και ανεξάρτητα του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων).

8Μπορεί ο πελάτης να διαπραγματευτεί την τιμή του ρεύματος?

Στη περίπτωση της Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) οι τιμές είναι καθορισμένες και δημοσιευμένες. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης (ΜΤ) υπολογίζονται μεμονωμένα. Όταν ένας πελάτης διατηρεί παραπάνω από μία παροχές (ΧΤ&ΜΤ), τότε η VOLTERRA δύναται να εφαρμόσει ξεχωριστή εκπτωτική πολιτική.

9Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της Ρήτρας Προσαρμογής?

Τελευταία Ενημέρωση: 15/04/2020

Τύπος υπολογισμού του «Μέσου προσαυξημένου αθροίσματος του άρθρου 7.1» και υπολογισμός της Χρέωσης ή Πίστωσης στον λογαριασμό. Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα(Ν) (€/MWh) = ( ΟΤΣ(Ν) + Μοναδιαίες Χρεώσεις ΛΠ(Ν) + Χρέωση ΜΜΚΘΣΣ(Ν) ) * ( 1 + Συντελεστής Απωλειών Δικτύου %Ν )

Όπου: 1. N: το υπό εξέταση διάστημα.
2. ΟΤΣ: η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος σε €/MWh.
3. Μοναδιαίες Χρεώσεις ΛΠ: οι μέσες μοναδιαίες χρεώσεις των λογαριασμών προσαυξήσεων 2 & 3 σε €/MWh.
4. Χρέωση ΜΜΚΘΣΣ: η μέση χρέωση βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών σε €/MWh.
5. Συντελεστής Απωλειών Δικτύου ΧΤ %: ο Συντελεστής Απωλειών Δικτύου Χαμηλής Τάσης σε %.

Βήματα Υπολογισμού:

Όπου: 1. Εξαγωγή Μέσης ΟΤΣ για το διάστημα Ν όπως δημοσιεύεται καθημερινά στο site του ENEX.
2. Εξαγωγή των μέσων μοναδιαίων χρεώσεων ΛΠ για το διάστημα Ν, όπως δημοσιεύονται στο site του ENEX.
3. Εξαγωγή της μέσης χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ για το διάστημα Ν, όπως δημοσιεύεται στο site του ENEX.
4. Συντελεστής Απωλειών Δικτύου ΧΤ % για το διάστημα Ν, όπως δημοσιεύεται σε ετήσια βάση με Απόφαση ΡΑΕ - τελευταία απόφαση με ισχύ από 2/2019: υπ’ αριθμ. 1242/2018.
5. Υπολογισμός Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος για το διάστημα αντιστοιχεί στην περίοδο κατανάλωσης.
6. Σύγκριση του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος του διαστήματος με τα προβλεπόμενα όρια (40 €/MWh - 55 €/MWh) και υπολογισμός της διαφοράς τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ υπολογιστικών παραμέτρων του άρθρου 7.1:

Περίοδος Κατανάλωσης 10 Μαρτίου - 15 Ιουνίου, 96 ημέρες

Όπου: 1. Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα = (Μέση ΟΤΣ (10/3-15/6) + Μέσες Χρεώσεις ΛΠ (10/3-15/6) + Μέση Χρέωση ΜΜΚΘΣΣ(10/3-15/6)) * ( 1 + Συντελεστής Απωλειών Δικτύου ΧΤ % (10/3-15/6)).
2. Χρέωση ή Πίστωση (10/3-15/6) (€/MWh) = Διαφορά Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος (10/3-15/6) με τα Όρια 40-60 €/MWh.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

1Πότε έγινε η απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τι σημαίνει για τον καταναλωτή?

Από 1.7.2004 αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές πλην των οικιακών. Για τους τελευταίους το δικαίωμα αυτό αναγνωρίστηκε από 1.7.2007, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα (μη Διασυνδεδεμένα νησιά). Έτσι το 2007 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ορόσημο για τις ενεργειακές αγορές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη πολλοί καταναλωτές απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους το δικαίωμα επιλογής Προμηθευτή, έχοντας τη δυνατότητα να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσής τους και να επωφεληθούν από μια σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

2Πώς λειτουργεί πλέον η αγορά, τώρα που δεν υπάρχει μονοπώλιο?

Οι νόμοι επιτρέπουν πλέον να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ανεξάρτητοι παραγωγοί και προμηθευτές εκτός από τη ΔΕΗ Α.Ε. και διασφαλίζουν την πρόσβαση των Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς διακρίσεις. Έτσι δραστηριοποιούνται στηνΕμπορία & Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας αρκετές εταιρείες και ήδη αρκετοί καταναλωτές προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από άλλον Προμηθευτή πέραν της ΔΕΗ Α.Ε.

Εκτός από τη ΔΕΗ Α.Ε. άλλες 24 εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας (εισαγωγές), παρά στην Προμήθεια της λιανικής αγοράς.

ΓΙΑΤΙ VOLTERRA

1Ποια είναι η Volterra?

Volterra A.E. δημιουργήθηκε το 2010 και είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας των ομίλων SORGENIA SpA – η μεγαλύτερη αμιγώς ιδιωτική εταιρεία ενέργειας στην Ιταλία – και ΑΒΑΞ – από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με παρουσία σε 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης, την Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η VOLTERRA Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας (Χονδρική & Λιανική) και Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, προμηθεύοντας Κατοικίες, Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες – Χαμηλής και Μέσης Τάσης, διασφαλίζοντας πάντοτε σημαντικές εκπτώσεις για τους πελάτες της. Από τον Ιανουάριο του 2017 βασικός μέτοχος της Volterra είναι κατά 100% η ΑΒΑΞ A.E.

2Γιατί να επιλέξω την Volterra ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την επιχείρηση και το σπίτι μου?

Η Volterra Α.Ε. είναι το όχημα ενός τεράστιου ομίλου με πολλά χρόνια παρουσίας στον τομέα των κατασκευών και της ενέργειας έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά σε όλες τις δράσεις της, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στον πελάτη, αδιαπραγμάτευτες αξίες οι οποίες υπαγορεύονται ρητά από τον όμιλο-μέτοχό της.

Επίσης, ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας της εταιρείας σε συνδυασμό με τα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά τιμολόγια προσφέρουν τώρα τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές Οικιακούς, Επαγγελματικούς & Βιομηχανικούς να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσης τους και να αποκτήσουν έναν άψογα καταρτισμένο συνεργάτη σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η VOLTERRA απλοποιώντας την διαδικασία σύνδεσης με νέο πάροχο, σας φέρνει ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην εξοικονόμηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα απλό click και σύντομα ένας σύμβουλος ενέργειας της εταιρείας μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για το πως θα γίνετε πελάτης μας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1Η Volterra παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ελλάδα?

Η Volterra έχει τη δυνατότητα να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα παρακάτω νησιά:

 • Ιόνια Νησιά
 • Σποράδες
 • Εύβοια
 • Άνδρος, Κέα-Τζιά, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
 • Θάσος, Σαμοθράκη
 • Σαλαμίνα, Αίγινα, Σπέτσες, Ύδρα, Πόρος
 • Κρήτη
 • Ρόδος
2Σε τι είδους καταναλωτές παρέχει ηλεκτρική ενέργεια η Volterra?
Η Volterra παρέχει ενέργεια σε οικιακούς, επαγγελματικούς αλλά και βιομηχανικούς πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης. Τα αντίστοιχα τιμολόγια στα οποία απευθύνεται η VOLTERRA είναι τα Γ1, Γ1Ν,(οικιακά) Γ21, Γ21Β, Γ22, Γ22Β, Γ23, Γ23Β (Χαμηλής Τάσης) αλλά και τα ΒΧ,ΒΥ,ΒΓ (Μέσης Τάσης).

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1Ποιά είναι η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή και μεταφοράς στην Volterra?

Η διαδικασία αλλαγής είναι ιδιαιτέρως απλή και γρήγορη. Δείτε το Πρόγραμμα στο οποίο ανήκετε, συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Τιμοκατάλογο, συγκεντρώστε τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και απολαύστε τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων της VOLTERRA.

2Κατά τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή θα υπάρξει διακοπή ρεύματος?

Καμία διακοπή της ηλεκτροδότησης δεν υφίσταται κατά την αλλαγή προμηθευτή. Με την συνεργασία σας με την Volterra, δεν αλλάζετε δίκτυο,απλά μόνο τρόπο τιμολόγησης. Λαμβάνετε ηλεκτρική ενέργεια από το ίδιο δίκτυο που ήδη εξυπηρετεί την εγκατάστασή σας.

3Ποίο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αλλαγή προμηθευτή?

Εντός 6-7 ημερών η διαδικασία εκπροσώπησης από την Volterra θα έχει ολοκληρωθεί.

Εσείς θα λάβετε έναν ΤΕΛΙΚΟ λογαριασμό από τον προηγούμενο προμηθευτή σας και ο επόμενος λογαριασμός κατανάλωσης θα αποστέλλεται πλέον από εμάς.

4Υπάρχει κάποιο κόστος για την αλλαγή προμηθευτή?

Κανένα απολύτως κόστος ενεργοποίησης δεν απαιτείται για τη σύνδεσή σας με την Volterra.

5Ποία είναι η διαδικασία αποσύνδεσης από την Volterra, αν το θελήσω και με τι κόστος?

Όπως και στην ενεργοποίηση, έτσι και στην περίπτωση αποσύνδεσης από την Volterra, η διαδικασία είναι ιδιαιτέρως απλή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ενημερώσετε το τμήμα πελατών καλώντας στο 2130 88 3000 ή 2130 88 3000 είτε στέλνοντας e-mail στο customercare@volterra.gr.

Το κόστος αποσύνδεσης εξαρτάται από το πρόγραμμα που θα επιλέξετε. Στα βασικά προγράμματα, κόστος αποδέσμευσης δεν υπάρχει.

6Τι είναι και πότε απαιτείται ο έλεγχος υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ)?

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) αποσκοπεί στο να τηρούνται οι κανόνες και η Νομοθεσία που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να κατασκευάζονται και να διατηρούνται πραγματικά ασφαλείς και λειτουργικές για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους, προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια) που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) άλλαξε και τροποποιήθηκε πρόσφατα με την Φ.50/503/163 (ΦΕΚ 884 Β 15.05.2011) και η πλήρης εφαρμογή της νέας ΥΔΕ ξεκίνησε από την 01.11.2011.Η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική βάσει Νομοθεσίας καθώς χωρίς αυτήν, δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί μία νέα εγκατάσταση ή μια παλιά στην οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή της λόγω ανάγκης επανελέγχου. Την ΥΔΕ συντάσσει ο ηλεκτρολόγος με την οποία δηλώνει ότι η εγκατάσταση που περιγράφεται σε αυτήν:

 • Είναι κατασκευασμένη με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία.
 • Έχει ελεγχθεί από τον ίδιο τον ηλεκτρολόγο που την υπογράφει, με βάση επίσης την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία, για να επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής.
 • Έχει γίνει επανέλεγχος μιας υπάρχουσας εγκατάστασης, για να επιβεβαιώσει επίσης ότι ασφαλής.
 • Παραδίδεται η εγκατάσταση από τον ηλεκτρολόγο στον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη της και του παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και από κακή λειτουργία.
Η ΥΔΕ κρίνεται απαραίτητη, καθώς ωφελεί στα εξής: – στο να εντοπίζονται και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι ιδιοκτήτες, οι χρήστες αλλά και οι ηλεκτρολόγοι που δεν τηρούν την νομοθεσία η οποία αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – στο να αποδίδονται ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια). Χρειάζεται ανανέωση η ΥΔΕ; Υπάρχει νομική υποχρέωση για την ανανέωσή της. Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική για αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:
 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (πισίνες, μαρίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1Τι θα γίνει με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ?
Η εγγύηση που έχετε στην ΔΕΗ, συμψηφίζεται στον ΤΕΛΙΚΟ λογαριασμό κατανάλωσης. Έτσι το τελικό ποσό πληρωμής προκύπτει από την διαφορά μεταξύ κόστους κατανάλωσης και ποσού εγγύησης. Εάν η διαφορά αυτή είναι θετική, τότε αποπληρώνετε το εναπομείναν ποσό και ξεκινάει η εκπροσώπηση στη VOLTERRA. Εάν η διαφορά είναι αρνητική αυτό το πόσο έχετε λαμβάνειν από την ΔΕΗ.
2Τι ποσό εγγύησης θα πληρώσω στην Volterra?

Το ποσό της εγγύησης στη VOLTERRA, είναι 50% μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της ΔΕΗ. Το συγκεκριμένο ποσό πιστώνεται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα λάβετε από τη VOLTERRA. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως μέθοδος πληρωμής η πληρωμή με πάγια εντολή, τότε η εγγύηση επιστρέφεται στον επόμενο λογαριασμό.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

1Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης?
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης καθώς επίσης και για τη λειτουργία , τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
2Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος, που θα απευθυνθώ?

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνείτε απευθείας με το Κέντρο Βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής που ανήκει το ακίνητό σας. Η υπηρεσία διόρθωσης βλαβών προσφέρεται για όλο το 24ωρο πανελλαδικά.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Online Δήλωση Βλάβης Ηλεκτροδότησης στο site του ΔΕΔΔΗΕ, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Online Δήλωση Βλάβης.

Για να δείτε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα Κέντρα Βλαβών, πατήστε ΕΔΩ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1Πως μπορώ να ενημερωθώ αναλυτικά για τα προγράμματα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Volterra?

Στο site της Volterra κάτω από την στήλη προϊόντα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα προμήθειας της Volterra καθώς επίσης και για την διαδικασία σύνδεσης νέου πελάτη.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους σύμβουλους ενέργειας της εταιρείας μας στα τηλέφωνα 2130 88 3000 & 2130 88 3000 όπως και στο customercare@volterra.gr

2Ποιες είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις?

Βάσει των Νόμων 2773/99, 4001/11 και του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, όπως ισχύουν, προβλέπεται η διακριτή αναγραφή των παρακάτω χρεώσεων επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χρεώσεις αυτές εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (Σύστημα Μεταφοράς). Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ), εκφράζονται σε €/kVA/έτος και σε €/kWh αντίστοιχα.

Τύπος υπολογισμού: ΜΠΧ(€ / kVA & έτος) x kVA x Ημέρες / 365 + kWh x ΜΜΧ (€ / kWh).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η/Ε: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ), εκφράζονται σε €/kVA/έτος και σε €/kWh αντίστοιχα. Σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ, στη μεταβλητή χρέωση υπεισέρχεται και ο συντελεστής ισχύος (συνφ). Για τους λοιπούς πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1).

Τύπος υπολογισμού: ΜΠΧ(€/ kVA & έτος) x kVA x Ημέρες / 365 + kWh x ΜΜΧ(€ / kWh) / συνφ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ): Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 1040/07 και ΦΕΚ Β΄1614/2010) οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία πελατών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για τις ΥΚΩ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh).

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ): Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh).

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της Aγοράς, (Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ κ.λ.π.).

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€ / kWh).

* Η χρέωση Προμήθειας Ρεύματος και οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπόκεινται σε ΦΠΑ.

3Ποιες είναι οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις?
Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις ή αλλιώς χρεώσεις προμήθειας ρεύματος περιλαμβάνουν το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια (διάθεση) της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες.
4Ποιες είναι οι Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων?

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Βάσει του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου, η VOLTERRA είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€ / kWh).

Ειδικό Τέλος 5‰: Βάσει του Νόμου 2093/92 άρθρο 9 παρ. 5, 6 & 7, η VOLTERRA είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Ειδικό Τέλος 5‰ (ΕΙΔ. ΤΕΛ 5‰). Το ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ υπολογίζεται στους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Τύπος υπολογισμού: (Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος – ΕΤΜΕΑΡ + ΕΦΚ) x 5‰

Δημοτικά Τέλη – Δημοτικός Φόρος – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Βάσει του Νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 429/76, του Νόμου 1080/80, του Νόμου 2130/93 και του Νόμου 3979/2011 η VOLTERRA υποχρεούται να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα ποσά των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), του Δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα οποία στη συνέχεια αποδίδει στους αρμόδιους Δήμους. Η χρέωσή τους γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα (τμ) που βεβαιώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο Δήμο. Οι σχετικές χρεώσεις ανά τετραγωνικό μέτρο είναι σταθερές κατ’ έτος και καθορίζονται με απόφαση των ΔΣ των αρμόδιων Δήμων. Για οποιαδήποτε διαφωνία σας σχετικά με τα τετραγωνικά μέτρα ή τους συντελεστές των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ θα πρέπει να απευθύνεστε στο Δήμο που ανήκει το ακίνητο.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ

1Ποιοί είναι οι τρόποι εξόφλησης του λογαριασμό μου?

Για να δείτε αναλυτικά τους τρόπους εξόφλησης του λογαριασμού σας πατήστε ΕΔΩ.

2Ποιοί είναι οι τρόποι αποστολής του λογαριασμού μου?

Μπορείτε να λαμβάνετε τον λογαριασμό κατανάλωσής σας μέσω ταχυδρομείου αλλά και ηλεκτρονικά.

3Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμούς, και κάθε πότε πρέπει να τους εξοφλώ?

Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται κάθε μήνα έναντι, ενώ εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται ανά 4 μήνες μετά την επίσκεψη για μέτρηση των ενδείξεων από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η Volterra σας δίνει τη δυνατότητα να χρεώνεστε με την πραγματική σας κατανάλωση ώστε να πληρώνετε μόνο ότι καταναλώνετε. Μπείτε στη σελίδα ΒΑΛΕ ΜΕΤΡΗΣΗ, ή στην εφαρμογή Volterra μου, στο πεδίο «Καταχώρηση ενδείξεων», συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και λάβετε πλέον τον λογαριασμό σας με βάση την πραγματική σας κατανάλωση.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1Μπορεί να με επισκεφθεί κάποιος ενεργειακός σύμβουλος της Volterra για μια αναλυτικότερη ενημέρωση?

Η Volterra σας προσφέρει την δυνατότητα να έχετε μια πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τις ανάγκες κατανάλωσης της εταιρείας σας καθώς και για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας από τους πιστοποιημένους ενεργειακούς συμβούλους της. Καλέστε τώρα στο (+30) 2130 88 3000 ή στείλτε e-mail στο sales@volterra.gr και ζητήστε άμεσα μια επίσκεψη στον χώρο της εταιρεία σας.

2Που μπορώ να απευθυνθώ, εάν είμαι πελάτης της Volterra?

Για θέματα λογαριασμών, στοιχεία κατανάλωσης αλλά και για οποιοδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία χρειαστείτε, καλέστε στο (+30) 2130 88 3000 ή στείλτε μας e-mail στο customercare@volterra.gr.

3Μπορώ να στείλω μέτρηση για να χρεώνομαι με την πραγματική μου κατανάλωση?

Εάν ανήκετε στην κατηγορία πελατών που λαμβάνει έναντι λογαριασμό κάθε δίμηνο και εκκαθαριστικό κάθε τετράμηνο, η Volterra σας δίνει τη δυνατότητα να χρεώνεστε με την πραγματική σας κατανάλωση ώστε να πληρώνετε μόνο ότι καταναλώνετε. Μπείτε στη σελίδα ΒΑΛΕ ΜΕΤΡΗΣΗ, συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και λάβετε πλέον τον λογαριασμό σας με βάση την πραγματική σας κατανάλωση.

Συχνές Ερωτήσεις – Ρωτήστε μας για ό,τι σας απασχολεί

Αν έχετε ακόμα απορίες, ερωτήσεις ή επισημάνσεις, παρακαλώ καλέστε μας στο (+30) 2130 88 3000 ή στείλτε μας e-mail μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

Τα στελέχη της Volterra έχουν πάντοτε τη διάθεση, να σας καθοδηγήσουν κατάλληλα.

Contact us