Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Ενημερωθείτε για τον τρόπο συμπλήρωσης της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή στους παρακάτω συνδέσμους:

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα: 
  •  Υπογραφή στη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους ανάλογους ειδικούς και γενικούς όρους που τη συνοδεύουν.
  •  Υπογραφή του εκάστοτε Τιμοκαταλόγου Ηλεκτρικής Ενέργειας ανάλογα το τύπο παροχής σας.
  •  Φωτοαντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού φυσικού αερίου (εκκαθαριστικός λογαριασμός) με όλες τις σελίδες.
  •  Αντίγραφο του Μισθωτηρίου, σε περίπτωση που ο χρήστης του ακινήτου είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη (εκμίσθωση).

Αφού συμπληρώσετε, υπογράψετε και σφραγίσετε (σε περίπτωση που αναφερόμαστε σε επιχείρηση), τα απαραίτητα δικαιολογητικά μας τα αποστέλλετε στο sales@volterra.gr.

Επιπλέον, ανάλογα με το είδος χρήσης (επιχείρηση ή ιδιώτης) της παροχής, χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα:

1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: Αντίγραφο Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) ή απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας.

2. Ο.Ε., Ε.Ε.: Ίδρυμα ή Οργανισμός: αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας στο οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρίας ή βεβαίωση του Πρωτοδικείου (σε περιπτώσεις Ιδρυμάτων και Οργανισμών).

Επιπλέον θα χρειαστεί φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου και υπογράφοντος τη Σύμβαση.

Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώνεται σε 7 ημέρες περίπου, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Για τα Τιμολόγια Γ1, Γ1Ν, Γ21 και Γ21Β είναι απαραίτητη η αναγραφή της μέτρησης του μετρητή (ρολογιού) στην Αίτηση Προμήθειας (στο πεδίο Παρατηρήσεις). Η μέτρηση αυτή χρησιμοποιείται ως αρχική για τον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας της Volterra και τελική για τον προηγούμενο προμηθευτή. Σε περίπτωση που η ένδειξη δεν είναι μέσα στα όρια αποδοχής του ΔΕΔΔΗΕ (δηλ. δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα), τότε η αίτηση θα απορριφθεί και θα χρειαστεί επανακαταμέτρηση του ρολογιού.

*Το μισθωτήριο καθώς και οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σχετικά με τη μορφή και τη δραστηριότητα της εταιρίας σας μπορεί να εκτυπωθεί μέσω του TAXISnet.

Παρακάτω στα link που ακολουθούν μπορείτε να κατεβάσετε αναλυτικές οδηγίες και παρουσίαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία επιχείρησης.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Δείτε τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά σύνδεσης στη Volterra