Απαραίτητα Δικαιολογητικά Φυσικού Αερίου

 

Ενημερωθείτε για τον τρόπο συμπλήρωσης της Αίτησης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή στους παρακάτω συνδέσμους:

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα:
  • Υπογραφή στη Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου με τους ανάλογους ειδικούς και γενικούς όρους που τη συνοδεύουν.
  • Υπογραφή του Τιμοκαταλόγου του πακέτου Φυσικού Αερίου της επιλογής σας.
  • Φωτοαντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού φυσικού αερίου (εκκαθαριστικός λογαριασμός) με όλες τις σελίδες.
  • E9 ή Μισθωτήριο σε ισχύ μόνο για μισθωμένα ακίνητα με ημερομηνία αποδοχής.
  • Έντυπο Εξουσιοδότησης Εκπροσώπης Πελάτη.

Αφού συμπληρώσετε, υπογράψετε και σφραγίσετε (σε περίπτωση που αναφερόμαστε σε επιχείρηση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μας τα αποστέλλετε στο sales@volterra.gr.

Επιπλέον, ανάλογα με το είδος χρήσης (επιχείρηση ή ιδιώτης) της παροχής, χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα:

1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: αντίγραφο Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) ή απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας.

2. Ο.Ε., Ε.Ε.: Ίδρυμα ή Οργανισμός: αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας στο οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρίας ή βεβαίωση του Πρωτοδικείου (σε περιπτώσεις Ιδρυμάτων και Οργανισμών).

Επιπλέον θα χρειαστεί φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου και υπογράφοντος τη Σύμβαση.

Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώνεται σε 10 εργάσιμες ημέρες περίπου, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα του οικείου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

*Το μισθωτήριο καθώς και οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σχετικά με τη μορφή και τη δραστηριότητα της εταιρίας σας μπορεί να εκτυπωθεί μέσω του TAXISnet.

Παρακάτω στα link που ακολουθούν μπορείτε να κατεβάσετε αναλυτικές οδηγίες και παρουσίαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία επιχείρησης.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συνδεσης Φυσικού Αερίου