Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volterra Α.Ε.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Volterra μεριμνούν καθημερινά για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας βάση ενός συνόλου κανόνων που ρυθμίζουν τη καθημερινή λειτουργία της σε σχέση με τους μετόχους, του στόχους αλλά και το προσωπικό της. Το ΔΣ θέτει ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες του την αύξηση της αξίας της εταιρείας με στόχο τη προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Οι κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, καθιερώνονται τα συστήματα παρακολούθησης, αποτίμησης και βέλτιστης αντιμετώπισης των εταιρικών κινδύνων, και εξασφαλίζεται εν γένει η διαφάνεια των πεπραγμένων της Διοίκησης έναντι των μετόχων.

Η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Κουβαράς Πρόεδρος Δ.Σ.
Πάνος Νίκου Διευθύνων Σύμβουλος, CEO
Χρήστος Ιωάννου Σύμβουλος – Μέλος Δ.Σ.
Θεοχάρης Σταύρου Σύμβουλος – Μέλος Δ.Σ.
Κίμων Μπότσης Σύμβουλος – Μέλος Δ.Σ.
Χρήστος Κερασαρίδης
Σύμβουλος – Μέλος Δ.Σ.
Contact us