Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

«Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «VOLTERRA Α.Ε.» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, με ΑΦΜ 998808439/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Δωροθέτης») διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο κατάστημά της «Volterra Shop» επί της οδού Πατρόκλου αριθ. 8 στη Λάρισα Θεσσαλίας, με τίτλο Διαγωνισμού «Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ» στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής -Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα προβούν σε εξόφληση τουλάχιστον ενός (1) Λογαριασμού οποιουδήποτε είδους και ποσού, με κάρτα ή τοις μετρητοίς ή θα υπογράψουν Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου με Προμηθευτή τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Πατρόκλου αριθ. 8 στη Λάρισα Θεσσαλίας. Εξαιρούνται της συμμετοχής τα ανίκανα και περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας Εταιρείας, των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και της εταιρείας με την επωνυμία ENERGY PRODUCTS AND TECHNICAL SUPPORT ΕΕ (YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ), καθώς και οι συγγενείς τους α ́ και β ́ βαθμού, οι σύζυγοι τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Πατρόκλου αρ. 8 στη Λάρισα Θεσσαλίας. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους του καταστήματος ή την παροχή διευκολύνσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο.

1.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ρητή, πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στη διεύθυνση www.volterra.gr/diagonismos-prasini-energeia.

2.Διάρκεια

2.1.Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει στις 10.5.2021 και ώρα 09:00 και λήγει στις 10.7.2021 και ώρα 23:59:59.

2.2.Ως έγκυρες θα θεωρούνται οι δηλώσεις συμμετοχής που θα πραγματοποιηθούν και θα καταχωρηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τα κατωτέρω και εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι δηλώσεις συμμετοχής που τυχόν υποβληθούν είναι αυτοδικαίως άκυρες ως συμμετοχές, δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε, δεν θα δημιουργούν κανενός είδους δικαίωμα υπέρ του ενδιαφερομένου όσον αφορά τον Διαγωνισμό, ούτε  θα δεσμεύουν  πλέον  τη  Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και  οποιονδήποτε τρίτο.

2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευση της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.volterra.gr/diagonismos-prasini-energeia.

2.4.  Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής καταχώρησης και πραγματοποίησης της εκάστοτε συναλλαγής εξόφλησης Λογαριασμού ή της καταχώρησης νέας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος ή Φυσικού Αερίου, ο χρόνος ενεργής αποστολής της δήλωσης συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με τον Διαγωνισμό ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Πατρόκλου αριθ. 8 στη Λάρισα Θεσσαλίας.

3.Διαδικασία

3.1.Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό εφόσον κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού προβεί σε εξόφληση ενός ή περισσοτέρων Λογαριασμών, ανεξαρτήτως είδους Λογαριασμού ή ποσού εξόφλησης, με κάρτα ή τοις μετρητοίς ή υπογράψει Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου με Προμηθευτή τη Διοργανώτρια Εταιρεία, στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Πατρόκλου αριθ. 8 στη Λάρισα Θεσσαλίας. Κάθε απόδειξη εξόφλησης ή κάθε Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου ισοδυναμεί αυτόματα με μία (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που μία απόδειξη εξόφλησης περιλαμβάνει ποσά εξόφλησης περισσότερων του ενός Λογαριασμών, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξακολουθεί να είναι μία (1).

Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής συσκευής «tablet» που βρίσκεται στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Πατρόκλου αριθ. 8 στη Λάρισα Θεσσαλίας. Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό πρέπει να συμπληρωθεί προσηκόντως από τον εκάστοτε συμμετέχοντα με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών της πεδίων (ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, αριθμός παραστατικού) και να υποβληθεί ακολούθως από τον εκάστοτε συμμετέχοντα μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής συσκευής «tablet», με τη ρητή δήλωσή του ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή εξόφλησης ή η σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο μετά την υποβολή δήλωσης συμμετοχής του ενδιαφερομένου στον Διαγωνισμό ή μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του ενδιαφερομένου  δεν θα ισχύει και θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 3.2. Ως λαχνός συμμετοχής στην κλήρωση του Διαγωνισμού του κάθε συμμετέχοντος ορίζεται ο αριθμός της εκάστοτε απόδειξης εξόφλησης Λογαριασμού που πραγματοποίησε ο Πελάτης – συμμετέχων ή ο αριθμός της εκάστοτε Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου που υπέγραψε ο Πελάτης – συμμετέχων. Για να θεωρηθεί έγκυρος ένας λαχνός θα πρέπει να έχει καταχωρημένα τα πλήρη στοιχεία του εκάστοτε συμμετέχοντα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του, όπως αυτά ορίζονται στην ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό  που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής «tablet» που βρίσκεται στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Πατρόκλου αριθ. 8 στη Λάρισα Θεσσαλίας. Σε περίπτωση περισσότερων ξεχωριστών συναλλαγών εξόφλησης Λογαριασμού ή περισσότερων ξεχωριστών Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται τους αντίστοιχους λαχνούς συμμετοχής και θα συμμετέχει στον Διαγωνισμό με τόσες συμμετοχές όσες και οι αποδείξεις εξόφλησής του ή οι Συμβάσεις του Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

3.3. Οι δηλώσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και το περιεχόμενο τους δεν πρέπει να είναι προσβλητικό της τιμής και της αξιοπρέπειας, συκοφαντικό, πορνογραφικό, υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, να μην δημιουργεί/υπονοεί διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, να μην θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των ίδιων των συμμετεχόντων ή τρίτων, να μην είναι σπαμ, διαφήμιση ή άλλη εμπορική πρακτική και γενικά να μην αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

4. Προσωπικά Δεδομένα

4.1. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του ονόματος ή/και της εικόνας του νικητή του Διαγωνισμού ή/και προβολής της εικόνας και της φωνής του νικητή του Διαγωνισμού (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) ή/και των λοιπών στοιχείων που τυχόν αποσταλούν-αναρτηθούν σε οποιαδήποτε μέσο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής ή/και του Δωροθέτη ή/και του Διαχειριστή, στο YouTube κ.λπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Facebook, Twitter κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ.) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσεται, να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιαδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια Εταιρεία το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν θα καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω του YouTube, Facebook ή μέσω video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησής τους, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Ο νικητής του Διαγωνισμού συναινεί ρητά να χορηγήσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία, μετά την κλήρωση, τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου σε αυτόν, για τον τρόπο και τον τόπο παράδοσης του οποίου θα ενημερωθεί προσωπικά.

4.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριμένου  Διαγωνισμού, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα η Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών της της θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό κατά τη διενέργειά του, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου στον νικητή του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων της Διοργανώτριας Εταιρείας). Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια Εταιρεία ή τους συνεργάτες της για τους ανωτέρω σκοπούς. Σημειωτέον ότι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

4.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή του Διαγωνισμού και τα προσωπικά δεδομένα των υπολοίπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πλην του νικητή του Διαγωνισμού και των επιλαχόντων θα διαγράφονται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή του Διαγωνισμού και των επιλαχόντων θα διαγράφονται 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

4.5. Κάθε συμμετέχων μπορεί να ασκήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσής του εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16, Αμαρούσιο Αττικής) ή στο e-mail: customercare@volterra.gr ή καλώντας στο 2130883000. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείς να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (//www.dpa.gr/).

5. Πνευματικά Δικαιώματα

5.1. Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στη Διοργανώτρια Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπόν πνευματικών έργων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τη Διοργανώτρια Εταιρεία δεν συνιστά προσβολή αυτών.

5.2. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγουμένη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου.

6. Δώρο

6.1.Τo προσφερόμενο Δώρο είναι ένα αναδιπλούμενο ηλεκτρικό ποδήλατο (ebike) μάρκας «Blaupunkt» τύπου «ERL 814» (εφεξής το «Δώρο»), το οποίο θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 6.2. Το Δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στα πλαίσια του Διαγωνισμού, είναι ορισμένο ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το Δώρο είναι προσωπικό, ονομαστικό και μη μεταβιβάσιμο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έναντι του νικητή του Διαγωνισμού σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες τυχόν προκύψουν σε σχέση με  το Δώρο που παρέλαβε ή θα παραλάβει ο νικητής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή θετική και αποθετική ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή του Διαγωνισμού, παρά μόνο ό,τι καλύπτεται από την εγγύηση της αντιπροσωπείας. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου στον νικητή του Διαγωνισμού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή του Διαγωνισμού παύει να υφίσταται.

6.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τα επιμέρους στοιχεία του Δώρου π.χ. μάρκα, χρώμα, τύπος κ.λπ.

7. Ανάδειξη νικητή του Διαγωνισμού

7.1. Η ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 19/07/2021 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16 στο Αμαρούσιο Αττικής με κλήρωση παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κοσμά. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται μονομερώς είτε να ματαιώσει την κλήρωση είτε να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της.

Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή του Διαγωνισμού και έξι (6) επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους, από όλες τις έγκυρες συμμετοχές, οι οποίες θα ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους βάσει των καταχωρημένων από τον συμμετέχοντα στοιχείων στην εκάστοτε δήλωση συμμετοχής του.  Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής του Διαγωνισμού και επιλαχών ισχύει η πρώτη χρονικά συμμετοχή που θα κληρωθεί και μόνον. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ενημερωθεί την επομένη της κλήρωσης ημέρα, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, ενώ παράλληλα το όνομα του νικητή του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο facebook, καθώς και στην σελίδα του καταστήματος Volterra Shop Λάρισας στο facebook. Κατά την επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού θα ζητηθούν από αυτόν τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

7.2. Σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού από την Διοργανώτρια Εταιρεία ως ανωτέρω, δεν καταστεί εφικτή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης για  οποιονδήποτε  λόγο (συμπεριλαμβανομένων  και  των  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας) ή σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν Δώρο ή δεν το παραλάβει, αυτοδικαίως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου με την  Διοργανώτρια Εταιρεία να απαλλάσσεται  από  κάθε  υποχρέωσή της απέναντί του, και θα κληθούν ακολούθως σε επικοινωνία προς παραλαβή του Δώρου αντί του νικητή του Διαγωνισμού οι επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή είτε η επικοινωνία με τους επιλαχόντες είτε η αποδοχή ή η παραλαβή του Δώρου από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων  και  των  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας), η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της απέναντί τους και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, που δεν αναζητήθηκε, δεν έγινε αποδεκτό  ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από το νικητή του Διαγωνισμού ή από τους επιλαχόντες.

7.3. Σε κάθε περίπτωση ο νικητής του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την ανάδειξή του ως νικητή του Διαγωνισμού – ακόμα και κατά το στάδιο της παραλαβής του Δώρου – μπορεί να ακυρωθεί και να απωλέσει οριστικά το δικαίωμά του παραλαβής του Δώρου με την  Διοργανώτρια Εταιρεία να απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της απέναντί του για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

8. Παραλαβή Δώρων

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας Εταιρείας και από το σημείο διενέργειας του Διαγωνισμού, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία του απαντητικού του μηνύματος αποδοχής του Δώρου και υπό την προϋπόθεση επίδειξης κατά την ημερομηνία παραλαβής του Δώρου του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς του ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου, που αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής του Διαγωνισμού δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του αντί αυτού και για λογαριασμό του. Η σχετική εγγραφή εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου.

9. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει με προηγουμένη ανακοίνωση της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του Διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στη διεύθυνση www.volterra.gr/diagonismos-prasini-energeia.

10. Αποποίηση  Περιορισμός Ευθύνης

10.1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των συμμετεχόντων με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων.

10.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των δηλώσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης συμπλήρωσης λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων.

10.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους, φύσεως και ύψους, σχετικές με εκούσια από μέρους του εκάστοτε συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών του στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή ο εκάστοτε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες των ενεργειών του, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης παρενοχλήσεων από τρίτους.

10.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των δηλώσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτύχει ή καθυστερήσει ή αν τα τηρούμενα από αυτή αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

11. Αποδοχή των Παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων  Συναίνεση

11.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

11.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, όπως και η λειτουργία του φυσικού καταστήματος της Διοργανώτριας Εταιρείας «Volterra Shop» επί της οδού Πατρόκλου αρ. 8 στη Λάρισα Θεσσαλίας κατόπιν απόφασης δημόσιας αρχής για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής του Διαγωνισμού παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια Εταιρεία στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της έναντι του εν λόγω συμμετέχοντα.

12. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

13. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στη διεύθυνση www.volterra.gr/diagonismos-prasini-energeia.