Ανάπτυξη Έργων και Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων και Παραγωγής Ενέργειας έχει ως κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την πλήρη αδειοδότηση των έργων, την κατασκευή και την εκμετάλλευση της παραγωγής ενέργειας από τη λειτουργία τους. Για να επιτευχθεί αυτό, η Διεύθυνση είναι οργανωμένη σε δύο Τμήματα, το Τμήμα Ανάπτυξης και το Τμήμα Διαχείρισης Έργων, που αναλαμβάνουν να αδειοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τα έργα.

Τμήμα Ανάπτυξης

Το τμήμα Ανάπτυξης αναλαμβάνει τις παρακάτω διεργασίες:

 • Σχεδιασμός έργων.
 • Ανεμολογικές μετρήσεις & αναλύσεις, τήρηση βάσης ανεμολογικών δεδομένων, ενεργειακές μελέτες με το εξειδικευμένο λογισμικό Windsim.
 • Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες Οδοποιίας, Μελέτες Η/Μ.
 • Αδειοδότηση έργων χαρτοφυλακίου βάσει νομικού πλαισίου ΑΠΕ.
 • Επενδυτικό πλάνο έργων χαρτοφυλακίου και ανάλυση αποτελεσμάτων βάσει χρηματοοικονομικού μοντέλου.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων έργων ΑΠΕ τρίτων προς συνεργασία ή εξαγορά.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών έργων.

Τμήμα Διαχείρισης Έργων

Το τμήμα Διαχείρισης Έργων αναλαμβάνει τις παρακάτω διεργασίες:

 • Engineering έργων.
 • Τεχνικές προδιαγραφές ανεμογεννητριών, έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η/Μ.
 • Διαγωνισμοί για προμήθεια Ανεμογεννητριών και λοιπού εξοπλισμού, έργων Π/Μ – Η/Μ, Υποσταθμού.
 • Σύναψη συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού, έργων υποδομής και υποσταθμού.
 • Project Management και γενική επίβλεψη έργου.
 • Διαχείριση έργου κατά τη λειτουργία.
Contact us