Ανάπτυξη Έργων και Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ

Η Volterra ΑΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω των ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Η Volterra και οι θυγατρικές της εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV) αναπτύσσουν ενεργειακά έργα με σκοπό την πλήρη αδειοδότησή τους, την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, την κατασκευή και την εκμετάλλευση της παραγωγής πράσινης ενέργειας από τη λειτουργία τους. Διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά) με έργα σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή και σε διάφορα αδειοδοτικά στάδια ανάπτυξης.

Στρατηγική της Volterra αποτελεί ο σεβασμός στο περιβάλλον και η αειφόρος ανάπτυξη. Η εταιρεία ως Παραγωγός πράσινης ενέργειας συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εκδίδοντας πιστοποιητικά Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από έργα ΑΠΕ αλλά και προωθώντας καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας όπως η αποθήκευση, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και IoT/smart-grid ενεργειακές εφαρμογές.

Ο Τομέας της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας διατηρεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας με έμπειρα στελέχη μηχανικούς εξειδικευμένους στην ενέργεια και είναι οργανωμένος σε τρείς άξονες:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

 • Σχεδιασμός έργων.
 • Ανεμολογικές μετρήσεις & αναλύσεις, ενεργειακές μελέτες.
 • Εκπόνηση Μελετών.
 • Αδειοδότηση έργων χαρτοφυλακίου βάσει νομικού πλαισίου ΑΠΕ.
 • Επενδυτικό πλάνο έργων και ανάλυση αποτελεσμάτων βάσει χρηματοοικονομικού μοντέλου.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Το τμήμα Διαχείρισης Έργων αναλαμβάνει τις παρακάτω διεργασίες:

 • Engineering έργων.
 • Τεχνικές προδιαγραφές, έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η/Μ.
 • Διαγωνισμοί για προμήθεια εξοπλισμού, έργων υποδομής.
 • Σύναψη συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού, έργων υποδομής.
 • Project Management και επίβλεψη κατασκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ

 • Διαχείριση λειτουργίας και προγραμματισμός συντηρήσεων.
 • Παρακολούθηση ενεργειακής παραγωγής και τιμολόγησης.
 • Reporting.
 • Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης.
Contact us