Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

«Volterra Shop Ioannina-3 Years Anniversary Celebration»

Η εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «VOLTERRA Α.Ε.» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμ. 16, με ΑΦΜ 998808439/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο κατάστημά της «Volterra Shop» επί της οδού Σμύρνης αριθ. 2 στα Ιωάννινα, με τίτλο Διαγωνισμού Volterra Shop Ioannina-3 Years Anniversary Celebration στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και του εορτασμού των τριών (3) ετών λειτουργίας του Volterra Shop Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής -Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι ενεργοί πελάτες της Διοργανώτριας Εταιρείας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον μία παροχή τους, ήτοι έχουν συνάψει τουλάχιστον μία Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία που είναι σε ισχύ ή έχει μόλις υπογραφεί κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό και τα οποία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα προβούν σε εξόφληση τουλάχιστον ενός (1) Λογαριασμού Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου εκδόσεως της Διοργανώτριας Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού εξόφλησης, με κάρτα ή τοις μετρητοίς, ή θα υπογράψουν Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου με Προμηθευτή τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Σμύρνης αριθ. 2 στα Ιωάννινα. Εξαιρούνται της συμμετοχής τα ανίκανα και περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας Εταιρείας, των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς τους α ́ και β ́ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Σμύρνης αρ. 2 στα Ιωάννινα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους του καταστήματος ή την παροχή διευκολύνσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο.

1.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ρητή, πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής  στο Διαγωνισμό, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στη διεύθυνση εδώ.

2.Διάρκεια

2.1.Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει στις 01.06.2023 και ώρα 09:00 και λήγει στις 30.06.2023 και ώρα 23:59:59.

2.2.Ως έγκυρες θα θεωρούνται οι δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν και θα καταχωρηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τα κατωτέρω και εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι δηλώσεις συμμετοχής που τυχόν υποβληθούν είναι αυτοδικαίως άκυρες ως συμμετοχές, δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε, δεν θα δημιουργούν κανενός είδους δικαίωμα υπέρ του ενδιαφερομένου όσον αφορά τον Διαγωνισμό, ούτε  θα δεσμεύουν  πλέον  τη  Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και  οποιονδήποτε τρίτο.

2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευση της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εδώ.

2.4.  Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής καταχώρησης και πραγματοποίησης της εκάστοτε συναλλαγής εξόφλησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου εκδόσεως της Διοργανώτριας Εταιρείας ή της καταχώρησης νέας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος ή Φυσικού Αερίου, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με τον Διαγωνισμό ενδείξεων θα γίνεται τόσο βάσει των ηλεκτρονικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Σμύρνης αριθ. 2 στα Ιωάννινα όσο και βάσει των έντυπων δηλώσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους.

 1. Διαδικασία

3.1.Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό εφόσον κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού προβεί σε εξόφληση ενός ή περισσοτέρων Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου εκδόσεως της Διοργανώτριας Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού εξόφλησης, με κάρτα ή τοις μετρητοίς, ή υπογράψει Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου με Προμηθευτή τη Διοργανώτρια Εταιρεία, στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού  Σμύρνης  αριθ. 2 στα Ιωάννινα. Κάθε απόδειξη εξόφλησης ισοδυναμεί αυτόματα με μία (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που μία απόδειξη εξόφλησης περιλαμβάνει ποσά εξόφλησης περισσότερων του ενός Λογαριασμών, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξακολουθεί να είναι μία (1).

Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα υποβάλλεται εγγράφως αποκλειστικά μέσω συμπλήρωσης έντυπης φόρμας συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα χορηγείται στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Σμύρνης αριθ. 2 στα Ιωάννινα. Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό πρέπει να συμπληρωθεί προσηκόντως από τον εκάστοτε συμμετέχοντα με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών της πεδίων (ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, αριθμός παροχής, αριθμός παραστατικού) και να υποβληθεί ακολούθως από τον εκάστοτε συμμετέχοντα μέσω της ίδιας φόρμας συμμετοχής, με τη ρητή δήλωσή του ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, οι οποίοι και θα επισυνάπτονται στην εν λόγω φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή εξόφλησης ή η σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο μετά την υποβολή δήλωσης συμμετοχής του ενδιαφερομένου στον Διαγωνισμό ή μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του ενδιαφερομένου  δεν θα ισχύει και θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3.2. Ως λαχνός συμμετοχής στην κλήρωση του Διαγωνισμού του κάθε συμμετέχοντος ορίζεται ο αριθμός της εκάστοτε απόδειξης εξόφλησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου εκδόσεως της Διοργανώτριας Εταιρείας που πραγματοποίησε ο Πελάτης – συμμετέχων ή ο αριθμός της εκάστοτε Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου που υπέγραψε ο Πελάτης – συμμετέχων. Για να θεωρηθεί έγκυρος ένας λαχνός θα πρέπει να έχει καταχωρημένα τα πλήρη στοιχεία του εκάστοτε συμμετέχοντα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του, όπως αυτά ορίζονται στην έντυπη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό,  που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο φυσικό κατάστημα «Volterra Shop» επί της οδού Σμύρνης αριθ. 2 στα Ιωάννινα. Σε περίπτωση περισσότερων ξεχωριστών συναλλαγών εξόφλησης Λογαριασμού Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου εκδόσεως της Διοργανώτριας Εταιρείας ή περισσότερων ξεχωριστών Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται τους αντίστοιχους λαχνούς συμμετοχής και θα συμμετέχει στον Διαγωνισμό με τόσες συμμετοχές όσες και οι αποδείξεις εξόφλησής του ή οι Συμβάσεις του Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

3.3. Οι δηλώσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και το περιεχόμενο τους δεν πρέπει να είναι προσβλητικό της τιμής και της αξιοπρέπειας, συκοφαντικό, πορνογραφικό, υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, να μην δημιουργεί/υπονοεί διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, να μην θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των ίδιων των συμμετεχόντων ή τρίτων, να μην είναι σπαμ, διαφήμιση ή άλλη εμπορική πρακτική και γενικά να μην αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

4.1. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του ονόματος ή/και της εικόνας των νικητών του Διαγωνισμού ή/και προβολής της εικόνας και της φωνής των νικητών του Διαγωνισμού (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) ή/και των λοιπών στοιχείων που τυχόν αποσταλούν-αναρτηθούν σε οποιαδήποτε μέσο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής ή/και του Διαχειριστή, στο YouTube κ.λπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Facebook, Twitter κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ.) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσεται, να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιαδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια Εταιρεία το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν θα καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω του YouTube, Facebook ή μέσω video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησής τους, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Έκαστος νικητής του Διαγωνισμού συναινεί ρητά να χορηγήσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία, μετά την κλήρωση, τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την απόδοση του Δώρου του σε αυτόν.

4.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριμένου  Διαγωνισμού, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών της θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό κατά τη διενέργειά του, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του Δώρου στον νικητή του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων της Διοργανώτριας Εταιρείας). Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια Εταιρεία ή τους συνεργάτες της για τους ανωτέρω σκοπούς. Σημειωτέον ότι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

4.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών του Διαγωνισμού και τα προσωπικά δεδομένα των υπολοίπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πλην των νικητών του Διαγωνισμού και των επιλαχόντων θα διαγράφονται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού και των επιλαχόντων θα διαγράφονται 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

4.5. Κάθε συμμετέχων μπορεί να ασκήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσής του εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16, Αμαρούσιο Αττικής) ή στο e-mail: customercare@volterra.gr ή καλώντας στο 2130883000. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείς να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr/).

 1. Πνευματικά Δικαιώματα

5.1. Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στη Διοργανώτρια Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπόν πνευματικών έργων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τη Διοργανώτρια Εταιρεία δεν συνιστά προσβολή αυτών.

5.2. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγουμένη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου.

 1. Δώρο

6.1.Τα προσφερόμενα Δώρα που θα διατεθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία είναι:

α. Για τον πρώτο (1ο) νικητή: Μηδενικές Χρεώσεις Προμήθειας για έξι (6) μήνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μία (1) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου νικητή και έως τις 500 kwh κατανάλωσης ανά μήνα στην εν λόγω παροχή (η κατανάλωση σε kwh που τυχόν υπερβαίνει τις ανωτέρω 500 kwh το μήνα στην εν λόγω παροχή θα χρεώνεται με τη συμφωνηθείσα Χρέωση Προμήθειας).

β. Για τον δεύτερο (2ο) νικητή: Μηδενικές Χρεώσεις Προμήθειας για τέσσερεις (4) μήνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μία (1) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του δεύτερου νικητή και έως τις 500 kwh κατανάλωσης ανά μήνα στην εν λόγω παροχή (η κατανάλωση σε kwh που τυχόν υπερβαίνει τις ανωτέρω 500 kwh το μήνα στην εν λόγω παροχή θα χρεώνεται με τη συμφωνηθείσα Χρέωση Προμήθειας).

γ. Για τον τρίτο (3ο) νικητή: Μηδενικές Χρεώσεις Προμήθειας για δύο (2) μήνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μία (1) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του τρίτου νικητή και έως τις 500 kwh κατανάλωσης ανά μήνα στην εν λόγω παροχή (η κατανάλωση σε kwh που τυχόν υπερβαίνει τις ανωτέρω 500 kwh το μήνα στην εν λόγω παροχή θα χρεώνεται με τη συμφωνηθείσα Χρέωση Προμήθειας).

6.2. Τα Δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στα πλαίσια του Διαγωνισμού, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά, ονομαστικά και μη μεταβιβάσιμα. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού παύει να υφίσταται.

6.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τα επιμέρους στοιχεία των Δώρων.

 1. Ανάδειξηνικητή του Διαγωνισμού

7.1. Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 03/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16 στο Αμαρούσιο Αττικής με τη χρήση ηλεκτρονικών αυτοματοποιημένων συστημάτων παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κοσμά. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται μονομερώς είτε να ματαιώσει την κλήρωση είτε να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της.

Η κλήρωση θα αναδείξει τρεις (3) νικητές του Διαγωνισμού (έναν ανά κατηγορία) και έξι (6) επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους, από όλες τις έγκυρες συμμετοχές, οι οποίες θα ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους βάσει των καταχωρημένων από τον συμμετέχοντα στοιχείων στην εκάστοτε δήλωση συμμετοχής του.  Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής του Διαγωνισμού και επιλαχών ισχύει η πρώτη χρονικά συμμετοχή που θα κληρωθεί και μόνον. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν την επομένη της κλήρωσης ημέρα, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην έντυπη δήλωση συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, ενώ παράλληλα τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο facebook, καθώς και στην σελίδα του καταστήματος Volterra Shop Ιωαννίνων στο facebook. Κατά την επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού θα ζητηθούν από αυτούς τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση των Δώρων.

7.2. Σε περίπτωση που η επικοινωνία με οποιονδήποτε εκ των νικητών του Διαγωνισμού από την Διοργανώτρια Εταιρεία ως ανωτέρω, δεν καταστεί εφικτή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης για  οποιονδήποτε  λόγο (συμπεριλαμβανομένων  και  των  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας) ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των νικητών του Διαγωνισμού δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν Δώρο ή δεν δύναται να το παραλάβει διότι η Σύμβασή του Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία δεν είναι πλέον σε ισχύ για οποιαδήποτε αιτία, αυτοδικαίως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του με την  Διοργανώτρια Εταιρεία να απαλλάσσεται  από  κάθε  υποχρέωσή της απέναντί του, και θα κληθούν ακολούθως σε επικοινωνία προς παραλαβή του Δώρου αντί αυτού οι επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή είτε η επικοινωνία με τους επιλαχόντες είτε η αποδοχή ή η παραλαβή του Δώρου από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων  και  των  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας) και ιδίως διότι η Σύμβασή τους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία δεν είναι πλέον σε ισχύ για οποιαδήποτε αιτία, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της απέναντί τους και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, που δεν αναζητήθηκε, δεν έγινε αποδεκτό ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από οποιονδήποτε εκ των νικητών του Διαγωνισμού ή από τους επιλαχόντες.

7.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε εκ των νικητών του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την ανάδειξή του ως νικητή του Διαγωνισμού – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου του – μπορεί να ακυρωθεί και να απωλέσει οριστικά το δικαίωμά του παραλαβής του Δώρου του με την Διοργανώτρια Εταιρεία να απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της απέναντί του για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,(δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την απόδοση του Δώρου του και (ε) αν δεν διατηρεί εν ισχύ Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την ημερομηνία απόδοσης του Δώρου.

 1. Παραλαβή Δώρων

Ο κάθε νικητής του Διαγωνισμού θα λάβει το αντίστοιχο Δώρο στους Εκκαθαριστικούς Λογαριασμούς Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της παροχής του που θα εκδοθούν για περίοδο κατανάλωσης από την 1η Ιουλίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

 1. ΤροποποίησηΌρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει με προηγουμένη ανακοίνωση της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του Διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στη διεύθυνση εδώ.

 1. ΑποποίησηΠεριορισμός Ευθύνης

10.1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των συμμετεχόντων με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων.

10.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των δηλώσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης συμπλήρωσης λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων.

10.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους, φύσεως και ύψους, σχετικές με εκούσια από μέρους του εκάστοτε συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών του στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή ο εκάστοτε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες των ενεργειών του, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης παρενοχλήσεων από τρίτους.

10.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των δηλώσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτύχει ή καθυστερήσει ή αν τα τηρούμενα από αυτή αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

 1. Αποδοχή των ΠαρόντωνΌρων και Προϋποθέσεων Συναίνεση

11.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

11.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, όπως και η λειτουργία του φυσικού καταστήματος της Διοργανώτριας Εταιρείας «Volterra Shop» επί της οδού Σμύρνης αρ. 2 στα Ιωάννινα κατόπιν τυχόν απόφασης δημόσιας αρχής. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής του Διαγωνισμού παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια Εταιρεία στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της έναντι του εν λόγω συμμετέχοντα.

 1. Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 1. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στη διεύθυνση εδώ.