Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Volterra με γνώμονα τις ανάγκες της εποχής μας και με σεβασμό προς το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Το Σύστημα εναρμονίζεται με τα πλέον γνωστά διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 για την Ποιότητα, ISO 14001:2015 για το περιβάλλον και το ISO 45001:2018 (μετάβαση από το πρότυπο OHSAS 18001) για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας πιστοποιείται ετησίως από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης –TUV HELLAS. Για την “Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία” της Volterra μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

 

Πιστοποίηση για τη Ποιότητα των υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπα ISO 9001:2015

Τι αφορά η συγκεκριμένη πιστοποίηση:

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Πιστοποίηση για τη προστασία του Περιβάλλοντος σύμφωνα το πρότυπο ISO 14001:2015

Τι αφορά η συγκεκριμένη πιστοποίηση:

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσης της στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις: 1. Πρόληψη της ρύπανσης. 2. Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. 3. Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πιστοποίηση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018

Τι αφορά η συγκεκριμένη πιστοποίηση:

Το πρότυπο ISO 45001:2018 (μετάβαση από το πρότυπο OHSAS 18001) περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας. Η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και γι’ αυτό καλύπτεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων.

 

Πηγήtuv-nord.com