Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR – Corporate Social Responsibility) αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και δυναμικούς τομείς της σύγχρονης εποχής. Στον πυρήνα της, η ΕΚΕ εμπερικλείει την προσπάθεια ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με τελικό στόχο την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής. Οι επιχειρήσεις λοιπόν, κρίνονται όχι μόνο με βάση τα οικονομικά τους αποτελέσματα ή την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και με γνώμονα την επιρροή τους στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αρχίσει και υιοθετούν σταδιακά μια πιο συστηματική και στρατηγική προσέγγιση της διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές κινήσεις όπως δωρεές, χορηγίες, κλπ., έχουν εμπλουτιστεί με επιπλέον ενέργειες που στοχεύουν στη συνολική φροντίδα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Για τη Volterra και τους ανθρώπους της, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και για αυτόν τον λόγο, η εταιρεία προσπαθεί να αναβαθμίζει διαρκώς τη σχέση της με την κοινωνία και το περιβάλλον μέσα από το σύνολο της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας. Κάθε έτος λοιπόν, η Volterra προχωρά σε νέες κινήσεις και πρωτοβουλίες που θέτουν σε προτεραιότητα τη διαμόρφωση σχέσεων αλληλοεκτίμησης και σεβασμού με τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, τις τοπικές κοινωνίες, τους κοινωνικούς φορείς, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που επιτελούν κοινωνικό έργο. Εάν έχετε και εσείς μια πρόταση συνέργειας, μπορείτε να την αποστείλετε στο csr@volterra.gr.