Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volterra

Το Διοικητικό Συμβούλιο δρα με διορατικότητα και προνοητικότητα, αποτιμά υπάρχοντες και ενδεχόμενους κινδύνους, θεσπίζει και επιβλέπει τη μεθοδολογία με την οποία επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της Διοίκησης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί με πλήρη σεβασμό προς τις αρχές της διαφάνειας και λογοδοσίας και ύψιστο σκοπό την ανάπτυξη της Εταιρείας στο διηνεκές. Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις τους σε αυτή την πορεία είναι η ευθυγράμμιση των ενδιαφερόντων του Συμβουλίου, της Διοίκησης, των Μετόχων και όλων των εμπλεκομένων μερών.

 
Τα Μέλη του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Κουβαράς Πρόεδρος Δ.Σ.
Πάνος Νίκου Διευθύνων Σύμβουλος, CEO
Χρήστος Ιωάννου Σύμβουλος
Θεοχάρης Σταύρου Σύμβουλος
Κίμων Μπότσης Σύμβουλος
Χρήστος Κερασαρίδης Σύμβουλος