Top 5

Είναι ασφαλής η χρήση του φυσικού αερίου;

Η χρήση του φυσικού αερίου είναι απολύτως ασφαλής. Η ανάφλεξή του απαιτεί συγκεκριμένες αναλογίες αέρα και ταυτόχρονα την ύπαρξη σπινθήρα, ενώ ανιχνεύεται εύκολα εξαιτίας της χαρακτηριστικής του οσμής. Επίσης, τα δίκτυα φυσικού αερίου κατασκευάζονται σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας του και ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο που διακινείται μέσω δικτύων. Επομένως ο τελικός καταναλωτής δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με αυτό. Οι φυσικές του ιδιότητες, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην κατασκευή και συντήρηση των δικτύων διανομής και η απλότητα των συσκευών στη λειτουργία τους, το καθιστούν απόλυτα ασφαλές στη χρήση.

Τέλος, ο Εθνικός Κανονισμός προδιαγράφει υλικά, εξαρτήματα, συνδέσεις και ελέγχους που πραγματοποιούνται στην εσωτερική εγκατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των εγκαταστάσεων. Προαιρετικά ή και υποχρεωτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορεί να τοποθετηθεί διάταξη ανίχνευσης διαρροής του φυσικού αερίου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Φυσικού Αερίου;

Το φυσικό αέριο παρέχει ευκολία, αυτονομία, ασφάλεια και οικονομία έως και 40% σε σχέση με το πετρέλαιο. Τα έξι (6) βασικά οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου είναι: Καλύτερη διαχείριση: άμεση γνώση της ποσότητας φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί, μέσω της καταγραφής του μετρητή, και πληρωμή μόνο για την ποσότητα αυτή.

Εύχρηστο: άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους χώρους χρήσης, με σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς την ανάγκη παραγγελίας και δεξαμενής αποθήκευσης. Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού: δεν παράγεται τέφρα κατά την καύση του και με σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών χρήσης. Ασφάλεια: Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων που εφαρμόζεται, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.

Οικολογικό: η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης. Εξασφαλίζεται έτσι η χρήση ενός καθαρού καυσίμου, χωρίς οσμές και ρύπους.

Πρακτικό: οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοι λέβητες) παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης (όπως περιπτώσεις ανακαινίσεων, αυτονομήσεων, κλπ), οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.

Ποια είναι η διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου;

Η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) απλά βήματα :

 1. Αίτηση – Διεξαγωγή Δωρεάν Τεχνικής επίσκεψης από τον αντίστοιχο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) βάσει της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεστε το ακίνητο σας (ENAON EDA / HENGAS)

 2. Σύναψη σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου.

 3. Κατασκευή σημείου παροχής από την ΕΔΑ.
 4. Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ευθύνη του πελάτη, με βάση την θεωρημένη μελέτη από την ΕΔΑ.
 5. Έλεγχος από μηχανικό της ΕΔΑ, ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και έκδοση της άδειας χρήσης.
Για την αλλαγή προμηθευτή φυσικού αερίου απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:
 1. Ο Πελάτης συνάπτει Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου με το νέο Προμηθευτή.
 2. Ο νέος Προμηθευτής (Volterra) αποστέλλει στην ΕΔΑ που ανήκει ο Πελάτης, Αίτημα Αλλαγής Εκπροσώπησης Μετρητή Κατανάλωσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας.
 3. Η ΕΔΑ ελέγχει την πληρότητα του Αιτήματος Αλλαγής Εκπροσώπησης, και ενημερώνει το νέο Προμηθευτή (Volterra) σχετικά. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του Αιτήματος Εκπροσώπησης η ΕΔΑ επικοινωνεί με τον παλαιό Προμηθευτή μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη. Ο παλαιός Προμηθευτής οφείλει να απαντήσει σχετικώς εντός τριών (3) ημερών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος. Η ημερομηνία κατά την οποία ελέγχεται ο Πελάτης για ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι η Ημερομηνία Αιτήματος Εκπροσώπησης Μετρητή.
 4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΕΔΑ προβαίνει σε λήψη επιτόπιας τελικής ένδειξης του Μετρητή Κατανάλωσης του Πελάτη, εντός δέκα (10) ημερών από την απάντηση του παλαιού Προμηθευτή. Ο χρόνος λήψης της επιτόπιας ένδειξης συνιστά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Αλλαγής Προμηθευτή.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΕΔΑ ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη ή τον νέο Προμηθευτή, και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αλλαγής Προμηθευτή, ο Πελάτης οφείλει είτε να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε να προβεί σε διακανονισμό αυτών με τον παλαιό Προμηθευτή του, είτε να ζητήσει από το νέο Προμηθευτή την αποδοχή της αναδοχής της εν λόγω οφειλής. Στην περίπτωση που ο Πελάτης πληρώσει την εν λόγω ληξιπρόθεσμη οφειλή, ο Παλαιός Προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει σχετικώς τον Διαχειριστή εντός μίας (1) ημέρας και η ΕΔΑ προβαίνει στη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή.
Τι είδους Χρεώσεις περιλαμβάνει ένας λογαριασμός φυσικού αερίου;

Ο λογαριασμός φυσικού αερίου περιλαμβάνει:

 1. τις Χρεώσεις Προμήθειας,
  Είναι οι χρεώσεις που αντιστοιχούν στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Αρχικά ο μετρητής καταμετρά την καταναλωθείσα ποσότητα φυσικού αερίου σε κυβικά μέτρα (m3). Ακολούθως γίνεται μετατροπή των  m3 σε kWh βάσει της εκάστοτε συντελεστή μετατροπής (θερμογόνος δύναμη φυσικού αερίου) και τέλος προκύπτει εν λόγω χρέωση βάσει της μοναδιαίας τιμής χρέωσης του φυσικού αερίου.
 2. τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
  Είναι οι χρεώσεις που αφορούν τη χρήση του δικτύου μεταφοράς (υψηλής πίεσης) του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και της χρήσης του δικτύου διανομής (χαμηλής πίεσης) του οικείου Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και
 3. τις Λοιπές χρεώσεις / Φόροι (Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 0/00,Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και ΦΠΑ 13%).

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΑ

Τι είναι το φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο αποτελεί μίγμα αερίων υδρογονανθράκων (κύρια αποτελείται από μεθάνιο), το οποίο εξάγεται από τις υπόγειες κοιλότητες υπό υψηλή πίεση και μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας. Το φυσικό αέριο είναι κατ’ εξοχήν οικολογική ενέργεια, αφού δεν περιέχει ενώσεις θείου, που συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες περιβαλλοντικής ρύπανσης. Είναι η λιγότερο ρυπογόνος πρωτογενής πηγή ενέργειας που υπάρχει σήμερα. Το φυσικό αέριο είναι φυσικό προϊόν, μη τοξικό, ελαφρύτερο από τον αέρα, άχρωμο και άοσμο: η χαρακτηριστική οσμή του προσδίδεται στο στάδιο της διανομής, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του.

Είναι ασφαλής η χρήση του φυσικού αερίου;

Η χρήση του φυσικού αερίου είναι απολύτως ασφαλής. Η ανάφλεξή του απαιτεί συγκεκριμένες αναλογίες αέρα και ταυτόχρονα την ύπαρξη σπινθήρα, ενώ ανιχνεύεται εύκολα εξαιτίας της χαρακτηριστικής του οσμής. Επίσης, τα δίκτυα φυσικού αερίου κατασκευάζονται σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας του και ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο που διακινείται μέσω δικτύων. Επομένως ο τελικός καταναλωτής δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με αυτό. Οι φυσικές του ιδιότητες, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην κατασκευή και συντήρηση των δικτύων διανομής και η απλότητα των συσκευών στη λειτουργία τους, το καθιστούν απόλυτα ασφαλές στη χρήση.

Τέλος, ο Εθνικός Κανονισμός προδιαγράφει υλικά, εξαρτήματα, συνδέσεις και ελέγχους που πραγματοποιούνται στην εσωτερική εγκατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των εγκαταστάσεων. Προαιρετικά ή και υποχρεωτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορεί να τοποθετηθεί διάταξη ανίχνευσης διαρροής του φυσικού αερίου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Φυσικού Αερίου;

Το φυσικό αέριο παρέχει ευκολία, αυτονομία, ασφάλεια και οικονομία με την μόνιμη και σταθερή παροχή του. Τα έξι (6) βασικά οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου είναι:

Καλύτερη διαχείριση: άμεση γνώση της ποσότητας φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί, μέσω της καταγραφής του μετρητή, και πληρωμή μόνο για την ποσότητα αυτή.

 

Εύχρηστο: άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους χώρους χρήσης, με σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς την ανάγκη παραγγελίας και δεξαμενής αποθήκευσης. Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού: δεν παράγεται τέφρα κατά την καύση του και με σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών χρήσης.

Ασφάλεια: Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων που εφαρμόζεται, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.

Οικολογικό: η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης. Εξασφαλίζεται έτσι η χρήση ενός καθαρού καυσίμου, χωρίς οσμές και ρύπους.

 

Πρακτικό: οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοι λέβητες) παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης (όπως περιπτώσεις ανακαινίσεων, αυτονομήσεων, κλπ), οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.

Ποια προϊόντα αντικαθιστά και ανταγωνίζεται το φυσικό αέριο;

Ανάλογα με την χρήση αντικαθιστά:

 • το πετρέλαιο θέρμανσης.
 • το πετρέλαιο κίνησης.
 • το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • το υγραέριο
 • το μαζούτ (σε βιομηχανικές χρήσεις).
 •  
Ποιες είναι οι Χρήσεις του Φυσικού Αερίου;

Το φυσικό αέριο μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και να χρησιμοποιηθεί για:

 • Παροχή ζεστού νερού χρήσης.
 • Θέρμανση χώρων.
 • Παραγωγή ατμού.
 • Μαγείρεμα.
 • Κλιματισμό.
 • Συμπαραγωγή (ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας), π.χ. Νοσοκομειακές κλινικές.
 • Πλήθος Επαγγελματικών χρήσεων (στεγνοκαθαριστήρια, αρτοποιία, εστιατόρια κ.α.).
 • Βιομηχανική Χρήση (κύρια για κάλυψη θερμικών αναγκών στην παραγωγική διαδικασία), π.χ. Χαρτοβιομηχανίες.
Ποια είναι η διαφορά του φυσικού αερίου από το υγραέριο;

Το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθάνιο και ανήκει στην 2η κατηγορία των αερίων, ενώ τα υγραέρια είναι βαρύτεροι υδρογονάνθρακες και ανήκουν στην 3η κατηγορία αντίστοιχα. Η σχετική πυκνότητα του φυσικού αερίου είναι μικρότερη από αυτή του αέρα (θεωρώντας αυτή του αέρα ίση με 1). Αυτή η διαφοροποίηση κάνει το φυσικό αέριο ελαφρύτερο, ενώ το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, που σημαίνει ότι σε τυχόν διαφυγή το υγραέριο συγκεντρώνεται χαμηλά με κίνδυνο έκρηξης ενώ το φυσικό αέριο όχι.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Πως μεταφέρεται το φυσικό αέριο;

Η μεταφορά του φυσικού αερίου σε μεγάλες αποστάσεις, κυρίως από τις περιοχές ή τις χώρες που παράγεται, πραγματοποιείται μέσω αγωγών μεταφοράς υψηλής πίεσης σε αέρια μορφή, με βυτία σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) και με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή (LNG).

Από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, μεταφέρεται στην ηπειρωτική Ελλάδα έως τα όρια των πόλεων μέσω του δικτύου (υψηλής πίεσης) μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ. Από τα όρια των πόλεων έως τον κάθε μετρητή μεταφέρεται μέσω του δικτύου (χαμηλής πίεσης) διανομής της εκάστοτε ΕΔΑ.

Τι είναι η ΔΕΠΑ;

Είναι η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, δηλαδή η εταιρεία η οποία εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και προμηθεύει με αέριο του Παρόχους Φυσικού Αερίου.

Τι είναι ο ΔΕΣΦΑ;

Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του δικτύου (υψηλής πίεσης) μεταφοράς φυσικού αερίου. Το δίκτυο των 1500 χιλιομέτρων εκτείνεται από τα Ελληνοβουλγαρικά και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα έως την Πελοπόννησο και σταματά στα όρια των πόλεων. Επίσης ο ΔΕΣΦΑ κατέχει κα λειτουργεί τον σταθμό Υγροποιημένο Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας, στον οποίο μεταφέρεται με καράβια Φυσικό Αέριο σε υγρή μορφή όπου αεριοποιείται και διοχετεύεται στο δίκτυο (υψηλής πίεσης) μεταφοράς.

Τι είναι οι Εταιρείες Διανομής Αερίου;

Οι Εταιρείες Διανομής Αερίου είναι οι εταιρείες που προέκυψαν:

 • όπως όρισε ο ν. 4001/2011 από τη διάσπαση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Εμπορίας και πιο συγκεκριμένα τη διάσπαση των ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλίας/Θεσσαλονίκης και ΔΕΠΑ και η μετέπειτα ενοποίηση και μετονομασία τους σε ENAON EDA, λόγω της εξαγοράς τους από την Italgas.
 • από την ίδρυση της HENGAS που είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα με Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ.

Σκοπός τους είναι να ασκούν τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, η κάθε μία από αυτές στον γεωγραφικό χώρο που προσδιορίζεται στην άδειας της.

Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που πραγματοποιεί τις μετρήσεις φυσικού αερίου;

Οι μετρήσεις φυσικού αερίου πραγματοποιούνται από τον οικείο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ).

Σε περίπτωση ανάγκης ή διακοπής με ποιον πρέπει να επικοινωνήσει ο καταναλωτής φυσικού αερίου;

Τηλέφωνα Άμεσης Επέμβασης

 • ΕΝΑΟΝ EDA για την περιοχή της Aττικής: 11 322
 • ΕΝΑΟΝ EDA για την περιοχή Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας: 10 302
 • ΕΝΑΟΝ EDA Λοιπής Ελλάδος: 11711
 • HENGAS στο τηλ.: 11343.
Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που αντιληφθώ την διαρροή φυσικού αερίου;
 • Δεν κάνω χρήση γυμνής φλόγας και να δεν ενεργοποιώ κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να παράγει σπινθήρα, όπως ηλεκτρικούς διακόπτες, κουδούνια, τηλέφωνο, κλπ.
 • Σβήνω άμεσα τυχόν αναμμένο τσιγάρο ή άλλες πηγές θερμότητας.
 • Ανοίγω όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου για την δημιουργία ρεύματος αέρα. Το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα.
 • Κλείνω την κεντρική βάνα παροχής αερίου της εγκατάστασης και τους διακόπτες όλων των συσκευών φυσικού αερίου.
 • Ενημερώνω την Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης της αντίστοιχης ΕΔΑ της περιοχής σας στα παραπάνω τηλέφωνα.
Ποιος είναι ο διαχειριστής στην περιοχή μου:
 • ENAON EDA: η Εταιρεία Διανομής Αερίου που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας καθώς και των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου.
 • HENGAS:  η Εταιρεία Διανομής Αερίου που δραστηριοποιείται στους Δήμους Δεσκάτης Γρεβενών, Παιονίας (Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς), Πολυγύρου (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής), Έδεσσας (Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας), Τρίπολης (Περιφέρεια Πελοποννήσου), Κορίνθου (Περιφέρεια Πελοποννήσου), Μεγαλόπολης (Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας), Σκύδρας (Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας), Νάουσας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Σπάρτης (Περιφέρεια Πελοποννήσου), Καλαμάτας (Περιφέρεια Πελοποννήσου), Βοϊου (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), Σερβίων (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) και Βελβεντού (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας).

ΓΙΑΤΙ VOLTERRA

Ποια είναι η Volterra;

Volterra A.E. δημιουργήθηκε το 2010 και είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας των ομίλων SORGENIA SpA – η μεγαλύτερη αμιγώς ιδιωτική εταιρεία ενέργειας στην Ιταλία – και AVAX – από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με παρουσία σε 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης, την Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η VOLTERRA Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας (Χονδρική & Λιανική) και Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, προμηθεύοντας Κατοικίες, Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες – Χαμηλής και Μέσης Τάσης, διασφαλίζοντας πάντοτε σημαντικές εκπτώσεις για τους πελάτες της. Από τον Ιανουάριο του 2017 βασικός μέτοχος της Volterra είναι κατά 100% η AVAX A.E.

Τέλος, ο Εθνικός Κανονισμός προδιαγράφει υλικά, εξαρτήματα, συνδέσεις και ελέγχους που πραγματοποιούνται στην εσωτερική εγκατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των εγκαταστάσεων. Προαιρετικά ή και υποχρεωτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορεί να τοποθετηθεί διάταξη ανίχνευσης διαρροής του φυσικού αερίου.

Γιατί να επιλέξω την Volterra ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την επιχείρηση και το σπίτι μου;

Η Volterra Α.Ε. είναι το όχημα δυο τεράστιων ομίλων με πολλά χρόνια παρουσίας στον τομέα των κατασκευών και της ενέργειας έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά σε όλες τις δράσεις της, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στον πελάτη, αδιαπραγμάτευτες αξίες οι οποίες υπαγορεύονται ρητά από τους ομίλους-μετόχους της.

Επίσης, ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας της εταιρείας σε συνδυασμό με τα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά τιμολόγια προσφέρουν τώρα τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές Οικιακούς, Επαγγελματικούς & Βιομηχανικούς να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσης τους και να αποκτήσουν έναν άψογα καταρτισμένο συνεργάτη σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η VOLTERRA απλοποιώντας την διαδικασία σύνδεσης με νέο πάροχο, σας φέρνει ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην εξοικονόμηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα απλό click και σύντομα ένας σύμβουλος ενέργειας της εταιρείας μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για το πως θα γίνετε πελάτης μας.

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ποια είναι η διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου;

Η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) απλά βήματα:

 1. Αίτηση – Διεξαγωγή Δωρεάν Τεχνικής επίσκεψης από τον αντίστοιχο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) βάσει της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεστε το ακίνητο σας (ENAON EDA / HENGAS).
 2. Σύναψη σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου.
 3. Κατασκευή σημείου παροχής από την ΕΔΑ.
 4. Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ευθύνη του πελάτη, με βάση την θεωρημένη μελέτη από την ΕΔΑ.
 5. Έλεγχος από μηχανικό της ΕΔΑ, ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και έκδοση της άδειας χρήσης.
Τι εργασίες απαιτούνται για την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου;

Ανάλογα με τη χρήση και την περίπτωση διαφοροποιούνται οι απαιτούμενες εργασίες.

Ο κάθε Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση μέχρι και το μετρητή αερίου. Για το υπόλοιπο τμήμα της εγκατάστασης, μετά το μετρητή αερίου, έως και τις συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου (εσωτερική εγκατάσταση) ο υποψήφιος καταναλωτής πρέπει να απευθυνθεί σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες. Αν το κτίριο διαθέτει κεντρικό λέβητα – καυστήρα, με ή χωρίς σύστημα αυτόνομης θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα, η μετατροπή σε θέρμανση φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα απλή:

Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) συνδέει το κτίριο με το υπόγειο δίκτυο του φυσικού αερίου που περνάει από το δρόμο και τοποθετεί τον μετρητή. Ο καυστήρας πετρελαίου αντικαθίσταται από καυστήρα φυσικού αερίου χωρίς απαραίτητα να απαιτείται αλλαγή λέβητα εκτός αν ο λέβητας δεν πληροί τις προδιαγραφές. Ο μετρητής συνδέεται με τον καυστήρα με σωληνώσεις.

Τι περιλαμβάνει η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου;

Η εσωτερική εγκατάσταση οριοθετείται από την έξοδο του μετρητή αερίου (σημείο παράδοσης – παραλαβής) και καταλήγει μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.
Η εσωτερική εγκατάσταση περιλαμβάνει το σύνολο των σωληνώσεων, βανών, συσκευών χρήσης φυσικού αερίου, θυρίδες αερισμού, συνδέσεις, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, φρεάτια, δομικά στοιχεία και τα λοιπά συναφή εξαρτήματα καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. ανιχνευτής φυσικού αερίου, αυτοματισμοί κτλ.) που μπορεί να απαιτηθούν.

Πόσο γρήγορα πραγματοποιείται η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου;

 

Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμβολαίου, η ΕΔΑ θα ολοκληρώσει το έργο σύνδεσης εντός 60 ημερών, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις.

 • όταν απαιτείται η εγκατάσταση Συγκροτήματος Μείωσης και Μέτρησης (GRM) της πίεσης σε μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου, οπότε συμφωνείται με τον Πελάτη το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Σύνδεσης
 • μη καταβολής εκ μέρους του Πελάτη των Τελών Σύνδεσης ή Επέκτασης,
 • κώλυμα εκ μέρους του Πελάτη, π.χ. εξαιτίας αδυναμίας παρουσίας του κατά την περίοδο των εργασιών
 • τεχνική δυσκολία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, π.χ. λόγο σαθρότητας του εδάφους
 • μη παροχή από τον Πελάτη στην Εταιρεία των απαιτούμενων πληροφοριών ή/και μη δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Πελάτη,
 • αν για λόγους που εκ φεύγουν της ευθύνης της Εταιρείας, η κατασκευή της Εξωτερικής Εγκατάστασης ή η τροφοδοσία είναι επικίνδυνη,
 • αν συμφωνηθεί διαφορετικός χρόνος σύνδεσης μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας.
 • λόγοι ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.
Πότε να ξεκινήσω την πραγματοποίηση της εσωτερικής μου εγκατάστασης;

Οι εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης προτείνεται να εκτελεστούν με την παραλαβή σχετικής επιστολής από την εταιρεία, ότι το έργο αρμοδιότητάς της έχει ολοκληρωθεί.

Προτείνεται να μην ξεκινήσουν οι εργασίες της εσωτερικής εγκατάστασης σε καμία περίπτωση αν δεν έχει τοποθετηθεί το ερμάριο του μετρητή, καθώς οι προδιαγραφές του μετρητή καθορίζουν τον τύπο της εσωτερικής εγκατάστασης.

Πραγματοποιείται από κάποιον αρμόδιο τακτικός έλεγχος Εσωτερικής Εγκατάστασης και πόσο συχνά;

Οι ΕΔΑ πραγματοποιούν έλεγχο της Εσωτερικής Εγκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου αερίου.

Σε περίπτωση θετικής έκβασης του ελέγχου, η εκάστοτε ΕΔΑ προβαίνει στον άμεσο προγραμματισμό για την προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης.

Είναι απαραίτητο να είμαι παρών όταν θα γίνεται ο έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης;

Δεν είναι απαραίτητο, αλλά προτείνεται να παρευρίσκεται κατά την διάρκεια του ελέγχου και ο πελάτης, αλλά και ο επιβλέπων μηχανικός της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Πριν χρησιμοποιήσω το φυσικό αέριο (πριν ανοίξω την παροχή) θα έρθει κάποιος ειδικός να μου υποδείξει τον τρόπο;

Οι ΕΔΑ προμηθεύουν όλους τους καταναλωτές με ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο αδειοδοτημένος Εγκαταστάτης και ο Επιβλέπων Μηχανικός του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ), οφείλουν να εκπαιδεύσουν τον καταναλωτή στον χειρισμό της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Λειτουργίας & Συντήρησης.

Υπάρχει περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου κατά την αλλαγή Προμηθευτή;

Όχι, δεν υφίσταται περίπτωση διακοπής της παροχής φυσικού αερίου στον μετρητή διότι η διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής του μετρητή με φυσικό αέριο είναι ευθύνη του οικείου διαχειριστή του δικτύου διανομής και δεν σχετίζεται με την εμπορική πράξη της αλλαγής προμηθευτή. Η διακοπή παροχής φυσικού αερίου δύναται να πραγματωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Διακοπή για συντήρηση των εγκαταστάσεων
 • Διακοπή λόγω ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων του πελάτη (π.χ. ανεξόφλητος λογαριασμός) ή από άλλη αιτία
 • Διακοπή οφειλόμενη σε ανωτέρα βία

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ποια διαδικασία απαιτείται για την αλλαγή Προμηθευτή Φυσικού Αερίου;

1.1. Ο Πελάτης συνάπτει Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου με το νέο Προμηθευτή.
1.2. Ο νέος Προμηθευτής (Volterra) αποστέλλει στην ΕΔΑ που ανήκει ο Πελάτης, Αίτημα Αλλαγής Εκπροσώπησης Μετρητή Κατανάλωσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας.
1.3. Η ΕΔΑ ελέγχει την πληρότητα του Αιτήματος Αλλαγής Εκπροσώπησης, και ενημερώνει το νέο Προμηθευτή (Volterra) σχετικά. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του Αιτήματος Εκπροσώπησης η ΕΔΑ επικοινωνεί με τον παλαιό Προμηθευτή μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη. Ο παλαιός Προμηθευτής οφείλει να απαντήσει σχετικώς εντός τριών (3) ημερών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος. Η ημερομηνία κατά την οποία ελέγχεται ο Πελάτης για ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι η Ημερομηνία Αιτήματος Εκπροσώπησης Μετρητή.
1.4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΕΔΑ προβαίνει σε λήψη επιτόπιας τελικής ένδειξης του Μετρητή Κατανάλωσης του Πελάτη, εντός δέκα (10) ημερών από την απάντηση του παλαιού Προμηθευτή. Ο χρόνος λήψης της επιτόπιας ένδειξης συνιστά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Αλλαγής Προμηθευτή.
1.5. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΕΔΑ ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη ή τον νέο Προμηθευτή, και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αλλαγής Προμηθευτή, ο Πελάτης οφείλει είτε να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε να προβεί σε διακανονισμό αυτών με τον παλαιό Προμηθευτή του, είτε να ζητήσει από το νέο Προμηθευτή την αποδοχή της αναδοχής της εν λόγω οφειλής. Στην περίπτωση που ο Πελάτης πληρώσει την εν λόγω ληξιπρόθεσμη οφειλή, ο Παλαιός Προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει σχετικώς τον Διαχειριστή εντός μίας (1) ημέρας και η ΕΔΑ προβαίνει στη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή.

Για την αλλαγή Προμηθευτή απαιτείται εργασία στον Μετρητή ή στην Παροχή Αερίου;

Δεν απαιτείται καμία επέμβαση στον μετρητή, η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης και την υπογραφή της σύμβασης με τον νέο προμηθευτή συνοδευόμενης από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Πόσο κοστίζει η αλλαγή Προμηθευτή;

Η αλλαγή προμηθευτή δεν επιφέρει κάποιο κόστος για τον Καταναλωτή.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλαγής Παρόχου;

Συνήθως η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εβδομάδων.

Ποιες περιοχές καλύπτει η Volterra;

Η Volterra παρέχει αέριο σε κάθε σπίτι που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Τι είναι ο ΗΚΑΣΠ;

Ο ΗΚΑΣΠ είναι η «ταυτότητα» του μετρητή σας, δηλαδή ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης και αποδίδεται από τον οικείο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ). Αναγράφεται στην σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, σε κάθε λογαριασμό φυσικού αερίου και είναι απαραίτητη η μνημόνευσή του για κάθε ζήτημα που αφορά τον μετρητή φυσικού αερίου της σύνδεσής μας.

Κάθε πότε εκδίδεται λογαριασμός φυσικού αερίου;

Για τους οικιακούς πελάτες εκδίδεται λογαριασμός ανά δύο μήνες. Ωστόσο, αν το επιθυμεί ο οικιακός καταναλωτής δύναται να εκδοθεί και σε μηνιαία βάση.

Για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές η έκδοση λογαριασμού πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.

Τι είδους Χρεώσεις περιλαμβάνει ένας λογαριασμός φυσικού αερίου;

Ο λογαριασμός φυσικού αερίου περιλαμβάνει:
Tις Χρεώσεις Προμήθειας,
Είναι οι χρεώσεις που αντιστοιχούν στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Αρχικά ο μετρητής καταμετρά την καταναλωθείσα ποσότητα φυσικού αερίου σε κυβικά μέτρα (m3). Ακολούθως γίνεται μετατροπή των m3 σε kWh βάσει της εκάστοτε συντελεστή μετατροπής (θερμογόνος δύναμη φυσικού αερίου) και τέλος προκύπτει εν λόγω χρέωση βάσει της μοναδιαίας τιμής χρέωσης του φυσικού αερίου.
Τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
Είναι οι χρεώσεις που αφορούν τη χρήση του δικτύου μεταφοράς (υψηλής πίεσης) του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και της χρήσης του δικτύου διανομής (χαμηλής πίεσης) του οικείο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και
Τις Λοιπές χρεώσεις / Φόροι (Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 0/00,Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και ΦΠΑ 13%).

Αν έχετε ακόμα απορίες, ερωτήσεις ή επισημάνσεις, παρακαλώ καλέστε μας στο (+30) 2130 88 3000 ή στείλτε μας e-mail μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

Τα στελέχη της Volterra έχουν πάντοτε τη διάθεση, να σας καθοδηγήσουν κατάλληλα.