Πρόγραμμα οικιακού φυσικού αερίου – Τζίνι Μου

Επειδή στη Volterra ακούμε τις επιθυμίες σας και θέλουμε να σας παρέχουμε λύσεις που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις σας, δημιουργήσαμε ένα μοναδικό πρόγραμμα που σας βοηθάει να μειώσετε το λογαριασμό χρέωσης του φυσικού αερίου της Κατοικίας σας, εύκολα, αξιόπιστα και σίγουρα.

Με το πρόγραμμα Τζίνι Μου, κερδίζετε τα εξής μοναδικά προνόμια:

Πρόγραμμα Φυσικού Αερίου Οικιακών Παροχών “Τζίνι Μου”.

Μηδενικές Πάγιες Χρεώσεις

Μηδενική Εγγύηση

Ετήσια Συνδρομή: 79,9€.

Χωρίς Χρονικές Δεσμεύσεις

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος, και επωφεληθείτε από αυτή τη μοναδική προσφορά για το φυσικό σας αέριο.

Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα:

Ναι
Ναι

Ειδικοί όροι οικιακού προγράμματος Τζίνι Μου:

α) Ο τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση & τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Φυσικού Αερίου και αποτελούν τη συνολική συμφωνία για την παροχή Φυσικού Αερίου της Βασικής Κατηγορίας Οικιακών Καταναλωτών Αυτόνομης Θέρμανσης.
β) Η Αναλογική Αξία Προμήθειας Φυσικού Αερίου κάθε μήνα προκύπτει από την Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ πλέον του Περιθωρίου Εμπορίας.
γ) Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις περιλαμβάνουν: α) Χρεώσεις Μεταφοράς οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ B’ 3720/20.10.2017) και την Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 3513/01.11.2016), β) Χρεώσεις Διανομής οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕ 345/2016 για την Αττική, 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016) για Θεσσαλονίκη & Θεσσαλία και 348/2016 για την Υπόλοιπη Ελλάδα όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, γ) Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) όπως ορίζεται στον Ν.3986/2011& Ν.4389/2016, δ) Ειδικό Τέλος Δ.Ε.Τ.Ε. που ορίζεται ίσο με 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ σύμφωνα με τους Ν.2093/1992 & Ν.2960/2001 και ε) ΦΠΑ 6% (ήτοι Χρέωση Προμήθειας, Μεταφοράς, Διανομής, ΕΦΚ και Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού).
δ) Ο λογαριασμός εκδίδεται διμηνιαίως.
ε) Η καταβαλλόμενη εγγύηση ορίζεται στα μηδέν ευρώ (0€). Η διάρκεια ισχύος των παραπάνω χρεώσεων ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης της παροχής. Μετά το πέρας της άνωθεν περιόδου εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων βασικός τιμοκατάλογος.
στ) Η Ετήσια Συνδρομή συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων.

Αίτηση και Τιμοκατάλογος οικιακού προγράμματος “Τζίνι Μου”:

Αίτηση προμήθειας οικιακού προγράμματος “Τζίνι Μου”, κατεβάστε από εδώ:

Τιμοκατάλογος και ειδικοί όροι οικιακού προγράμματος “Τζίνι Μου”, κατεβάστε από εδώ:

Contact us